ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ฝ่ายความมั่นคงและกิจการพิเศษ ได้เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางทะเลบริเวณทะเลอันดามัน ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เป็นเหตุให้มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก นั้น

ซึ่งก่อนหน้านี้ ตั้งแต่วันได้รับรายงานเหตุ ตนได้มีคำสั่งวิทยุ ศปก.ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0051/44 ลงวันที่ 5 ก.ค.61 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตํารวจ ภ.8, ส., ทท., สตม., บก.รน., บก.ทล., บ.ตร. จัดกําลังเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ ดูแล ความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประสบเหตุดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ไปกำชับการปฏิบัติงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมมือกันบูรณาการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้สียชีวิตจํานวน 38 ราย จึงได้สั่งการเพิ่มเติมให้ทีมแพทย์จากสถาบนั นิติเวชวิทยา รพ.ตร. จํานวน 19 นาย, ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล จากสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํานวน 26 นาย นํากําลังเข้าสนับสนุนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต โดยจัดตั้งศูนย์พิสูจน์ เอกลักษณ์บุคคล ที่ รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. จุดคัดกรองญาติของผู้เสียชีวิต โดยจะตรวจสอบจากหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งญาติของผู้เสียชีวิตได้นํามาแสดง เพอื่ แสดงความเป็นญาติกับผู้เสียชีวิต

2. จุดพักคอย เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิต ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ เกี่ยวกับการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

3. จุดสอบปากคําโดยพนักงานสอบสวนจะทําการสอบปากคําญาติของผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่สพฐ.ตร.จะให้ ญาติกรอกแบบฟอรม์ สีเหลือง (Yellow Form) เพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนเสียชวี ิตของผู้เสียชีวิตและจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม จากบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ

4. จุดตรวจพิสูจน์เอกลกั ษณ์บุคคล ดําเนินการโดย
• ทีมแพทย์จากสถาบันนิติเวชวิทยารพ.ตร.
การตรวจหาดีเอ็นเอ
และการตรวจเก็บข้อมูลทางทันตกรรม
• เจ้าหน้าที่จากสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ นําโดย พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์
รอง ผบช.สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผบก.พฐก. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบลายนิ้วมือของ ผู้เสียชีวิต ถึงแม้จะเสียชีวิตในน้ําเป็นเวลานาน เป็นเหตุให้ผิวหนังนิ้วมือมีลักษณะยากต่อการตรวจสอบ จึงสั่งการให้เร่งรัดการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยและญาติของผู้เสียชีวิตให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และรวดเร็วที่สุด