“ปปง.แถลงผลงาน”ยึดทรัพย์สิน1,333 รายการ 60 รายคดีมูลค่าทรัพย์สินกว่า 2,559 ล้านบาท สั่งกำชับเร่งตรวจสอบทรัพย์สินอีก 26 ราย

205

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)พล.ต.ต. เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ ปปง.,นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงาน ปปง.ได้ร่วมกันแถลงว่า ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิด สรุปดังนี้

(1)  ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 16 รายคดี ทรัพย์สิน 430รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 1,422 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานยาเสพติดฉ้อโกงประชาชน การลักลอบหนีศุลกากรและการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสี่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมีข้อมูลรายคดีสำคัญ ดังนี้

(1.1 ) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวรวมจำนวน 42 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 64 ล้านบาท-รายคดีกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด นายทุน มิน หลัด (TUNMIN LATT) กับพวกเป็นกรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดไว้ชั่วคราว รวม จำนวน 24 รายการ (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร)
พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 21 ล้านบาท

(1.2) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวม จำนวน 17 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 374 ล้านบาท- รายคดีนายชนินทร์ฯ กับพวกเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์อันมีลักษณะเป็นปกติธุระกรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (กรณีหุ้น STARK) ซึ่งมีนายชนินทฯ เป็นประธานกรรมการบริษัทมีพฤติการณ์ตกแต่งงบการเงินของบริษัทเพื่อแสดงผลการดำเนินการที่ดีและสูงกว่าความเป็นจริง ต้องการให้เป็น ที่สนใจของผู้ลงทุนโดยเปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนพร้อมนำงบการเงินดังกล่าวไปใช้ประกอบการนแบบแสดงรายการเสนอขายหุ้นกู้โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 16 รายการ (เงินสดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หลักทรัพย์ และสินทรัพย์ดิจิทัล) พร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ 349 ล้านบาท รวมถึงกรณีหุ้น STARK ซึ่งมีนายชนินทร์ฯ เป็นประธานกรรมการบริษัทมีพฤติการณ์ตกแต่งงบการเงินของบริษัท เพื่อแสดงผลการดำเนินการที่ดีและสูงกว่าความเป็นจริง ต้องการให้เป็นที่สนใจของผู้ลงทุน โดยเปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมนำงบการเงินดังกล่าวไปใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสนอขายหุ้นกู้โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจำนวน 16 รายการ (เงินสด เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หลักทรัพย์ และสินทรัพย์ดิจิทัล) พร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ 349 ล้านบาท- รายคดีนางเพ็ญศรีฯ กับพวก เป็นกรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งมีพฤติการณ์ร่วมกันชักชวนบุคคลทั่วไปให้เข้าร่วมลงทุนธุรกิจทองคำแปรสภาพจากทองคำแท่งเป็นทองคำรูปพรรณ โดยให้ผลตอบแทนสูงกว่าความเป็นจริง ในตอนแรกก็จะมีการจ่ายผลตอบแทนตรงตามเวลา แต่ภายหลังจะมีการเลื่อนการจ่ายและไม่มีการจ่ายในที่สุด โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ (หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 25 ล้านบาททั้งนี้ กรณีดังกล่าวสำนักงาน ปปง. เคยดำเนินการอายัดบัญชีเงินฝากไว้แล้วมูลค่าประมาณ 103 ล้านบาท (คำสั่ง ย.56/2564)

(1.3) ความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ- พันตำรวจเอก รุ่งโรจน์ฯ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีพันตำรวจเอก รุ่งโรจน์ฯ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าได้ทำสัญญาซื้อขายถุงมือยางกับบริษัท การ์เดียนโกลฟส์ จำกัด โดยไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นการใช้อำนาจหน้าโดยมิชอบทำให้ราชการได้รับความเสียหาย โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 8 รายการ (ที่ดิน ยานพาหนะ นาฬิกา และเครื่องประดับ) พร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท 

(1.4)ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร- กลุ่มขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร กรณีสืบสวน
ขยายผลจากการดำเนินการของกรมปศุสัตว์ กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์หมู(สุกร) โดยไม่ได้รับอนุญาต และนำของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่กี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 24 รายการ (ที่ดิน ยานพาหนะและเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 53 ล้านบาท

(1.5 )ความผิดเกี่ยวกับการพนัน อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวรวมจำนวน 267 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 859 ล้านบาท- นายภูมิพัฒน์ฯ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีสืบเนื่องจากเว็บพนันออนไลน์ www.ufa24h.net โดยมีการสืบสวนขยายผลตรวจและพบเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นเครือช่ายในการรับโอนเงินและจำหน่าย จ่าย โอน
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 177 รายการ (เช่น เงินสด ทองรูปพรรณ ยานพาหนะ สินค้าแบรนด์แนม นาฬิกา และเครื่องประดับ) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 239 ล้านบาท – นายพงษ์ศิริฯ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีเว็บไซต์ TS911, www.go-sbobet.com, www.ok-sbobet.com และเฟซบุ๊ก Freeball By, tan ซึ่งมีเครือข่ายเกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัด
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 90 รายการ (เช่น ที่ดิน ห้องชุด เงินในบัญชีเงินฝาก และสิทธิเรียกร้องในสัญญาประกันชีวิต) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 620 ล้านบาท

(2) ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 36 รายคดี ทรัพย์สิน 7 85 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 857 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน การจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระโดยมีข้อมูลรายคดีสำคัญ ดังนี้

(2.1)ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวม จำนวน 127 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 606 ล้านบาท- นายเซาเซียน ชู (Mr.Shaoxian Su) กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดฐานฟอกเงิน และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กรณีกลุ่มบุคคลใช้บัญชีเฟชบุ๊กส่งข้อความชักชวน
ให้ลงทุนเทรดทองคำผ่านแพลตฟอร์มการลงทุน แต่เมื่อลงทุนหรือโอนเงินไปแล้วไม่สามารถถอนเงินต้นหรือกำไรจากการลงทุน โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 15 รายการ (เช่น เงินสด ที่ดินยานพาหนะ และสินทรัพย์ดิจิทัล) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 596 ล้านบาท โดยกรณีนี้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อแจ้งให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายภายในเก้าสิบวัน ซึ่งขณะนี้สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหาย – คดีนายอภิรักษ์ฯ กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน
โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 12 รายการ (เช่น เงินสด เงินในบัญชีเงินฝาก ที่ดินและสินค้าแบรนด์แนม) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท

(2.2 )ความผิดเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวม จำนวน 297 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 194 ล้านบาท – กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ www.Linksbo.com (นายศรันย์ฯ) กับพวก เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์   โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 8 รายการ (สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต)พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 26 ล้านบาท- กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์
www.huaysodplus.com (นายอดิศักดิ์ฯ กับพวก) เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 289 รายการ (เช่น ที่ดิน ห้องชุดยานพาหนะ เครื่องประดับ สินค้าแบรนด์แนม) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 168 ล้านบาท


(3) ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) จำนวน : รายคดี ทรัพย์สิน 1 18 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 280 ล้านบาท ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน โดยมีข้อมูลรายคดีสำคัญ เช่น

(3.1)นายกุลเกียรติฯ กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ และฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยนายกุลเกียรติ ทับทิมทอง ในฐานะผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรโกรกพระปลอมเอกสารในการรับซื้อข้าวเปลือก ปลอมสัญญากู้เงิน และชี้อสังหาริมทรัพย์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง
เป็นเหตุให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับความเสียหาย โดยคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหายโดยดำเนินการกับทรัพย์สิน 9 รายการ มูลค่าประมาณ 25 ล้านบาท และดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 1 ราย (สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ)

(3.2)นายวชิรวิทย์ฯ กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กรณีการโฆษณาผ่านช่องทางสื่อสารสังคมออนไลน์ ชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมลงทุนซื้อกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงและลงทุนเงินตราต่างประเทศ แต่ไม่ได้นำเงินไปลงทุนตามที่กล่าวอ้าง เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหาย โดยคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย โดยดำเนินการกับทรัพย์สิน 1 1 รายการมูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท และดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 76 ราย  (3.3 )บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด โดย น.อ.คัมภีร์ฯ กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กรณีหลอกลวงเป็นผู้ผลิตถุงมือยาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำสัญญา ซื้อขายถุงมือยางแต่ไม่มีสินค้าส่งมอบ โดยคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหายโดยดำเนินการกับทรัพย์สิน 21 รายการ มูลค่าประมาณ 221 ล้านบาท และดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 5 ราย


อนึ่ง โดยที่การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นมาตรการทางแพ่งมิใช่โทษทางอาญา และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่ง ยึดหรืออาดเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเป็นการแจ้งให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและให้ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียที่ถูกกระทบสิทธิจากคำสั่งยึดหรืออายัดรัพย์สินสามารถเข้ามาโต้แย้งเพื่อขอให้ เพิกถอนคำสั่งยึดหรืออายัด อีกทั้งเป็นการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกผู้สุจริตเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดซึ่งมีความเสี่ยงที่จะกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวอีกด้วย

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์