“ราชทัณฑ์”ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช 2566

448

 รักษาราชการแทนอธิบดี กรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช 2566”ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดี กรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมราชทัณฑ์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีนางสุภาพร คงวุฒิปัญญา เลขานุการรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดี  กรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ นายสิทธิ สุทธิวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร และนายปราโมท ทองศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ

โดยในปีพุทธศักราช 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมราชทัณฑ์ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ถ้วนไตรมาส  ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในครานี้  มียอดทำบุญสมทบถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 รวมทั้งสิ้น 1,373,997.80 บาท (หนึ่งล้านสามแสน-เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์บาทถ้วน)

วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เดิมมีชื่อว่า “วัดศาลาสี่หน้า” เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่ครั้ง กรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง สิ่งที่ยังคงหลงเหลือและแสดงความเป็นสิ่งของสมัยกรุงศรีอยุธยาลายหน้าบันสลักไม้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของพระอุโบสถ ปีกของหน้าบันเล็กตามหลังคาลดชั้นอีกด้านละสองปีก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะขึ้นใหม่แล้วทรงสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร พร้อมทั้งเปลี่ยนนามวัดใหม่จากวัดศาลา สี่หน้าเป็น “วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร” ตามหลักฐานรับรองสภาพวัดของกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปรากฏว่า วัดนี้ตั้งขึ้นและรับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2320

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์