ไทยชูประสบการณ์รับมือโควิด-19ในเวทีอาเซียน !!

368

พม.ชูประสบการณ์รับมือโควิด- 19 ของไทยในที่ประชุมอาเซียน เน้นทุกภาคส่วนทำงานร่วมมือกัน

นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผต.พม.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาบวกสาม (SOMSWD+3) ครั้งที่ 18 เพื่อหารือข้อท้าทายระดับภูมิภาค และแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียน ร่วมกับ ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ณ เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม

นางสาวสุนีย์ กล่าวในที่ประชุมว่า การนำประสบการณ์ของประเทศไทยในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด – 19  ซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และอาสาสมัครมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนบริการทางสังคม และได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในระดับภูมิภาคอาเซียน และแสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี จะช่วยให้อาเซียนบรรลุการพัฒนาการคุ้มครองทางสังคมได้ต่อไป

นายสุนีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงบ่าย ผู้แทนไทยได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก (ASEAN Regional Plan of Action on Elimination of Violence against Children) และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ASEAN Training Center for Social Work and Social Welfare: ATCSW) ในรอบปี พ.ศ. 2566 ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าภาพ (Host Country) ในการจัดตั้งและดำเนินการของศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าว 

นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของการประชุม บรูไนดารุสซาลาม ในฐานะประธานการประชุม SOMSWD ครั้งต่อไป แจ้งว่าการประชุม SOMSWD ครั้งที่ 20 และการประชุม SOMSWD+3 ครั้งที่ 19 จะจัดในรูปแบบการประชุมซึ่งหน้า สำหรับกำหนดการและสถานที่จะประสานแจ้งสำนักเลขาธิการอาเซียนในโอกาสแรกต่อไป

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์