ศาลแพ่งพิพากษา ยกฟ้องคดีกระทะโคเรียคิง (Korea King)

642

 
วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2566) ศาลแพ่งนัดฟังคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ผบ 3006 / 2560 ระหว่าง น.ส.อรกัลยา พุ่มพึ่ง ที่ 1 น.ส.กัลยทรรศ์ ติ้งหวังที่ 2 โจทก์ และบริษัทวิซาร์ดโซลูชั่น จำกัด จำเลย โดยโจทก์ทั้งสองฟ้องว่าสินค้าที่จำเลยจำหน่ายคือกระทะชื่อว่า กระทะโคเรียคิง (Korea King) มีการโฆษณาขายสินค้าที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามนั้น ถือเป็นการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค และคุณสมบัติสินค้าของจำเลยไม่ได้เป็นไปตามที่จำเลยโฆษณาจำหน่ายสินค้านั้นศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ากระทะพิพาททั้งสองรุ่นของจำเลยที่จำเลยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้นำเข้าสินค้าประเภทกระทะและตะหลิว จากบริษัทเคียวซุงเวิลด์นั้นได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ในประเด็นการเคลือบผิวกระทะของจำเลยว่าเคลือบด้วยหินอ่อนหรือวัสดุอื่นครบ 8 ชั้นหรือไม่ พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักให้รับฟังมากกว่าว่า

เมื่อตรวจสอบโดยการทดสอบด้วยเทคนิคใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)  ยิงอิเล็กตรอนลงไปเพื่อหาค่าองค์ประกอบ ซึ่งพบว่ามีธาตุองค์ประกอบมากกว่า 8 ชนิด โดยหลักการชั้นที่เหลื่อมกันไปมาและมีธาตุองค์ประกอบมากกว่า 8 ชนิดก็สามารถสันนิษฐานได้ว่ามีจำนวนชั้น 8 ชั้น สามารถสันนิษฐานได้ว่ากระทะของจำเลยทั้งสองรุ่นนั้นมี 8 ชั้น แต่เมื่อโฆษณาของจำเลยในลักษณะที่โจทก์ทั้งสองฟ้องเป็นคดีนี้นั้นอาจทำให้ผู้รับฟังหรือผู้บริโภคเข้าใจผิดในคุณลักษณะกระทะของจำเลยทั้งสองรุ่นได้ว่า
การเคลือบกระทะทั้งสองรุ่นนั้นแบ่งเป็นชั้น ๆ และสามารถเห็นการแยกชั้นได้อย่างชัดเจนด้วยตาเปล่า  แต่อย่างไรก็ตามการโฆษณารวมทั้งการเข้าใจของผู้บริโภคดังกล่าวก็มิได้เป็นการบ่งชี้ว่าสินค้าของจำเลยไม่มีคุณสมบัติหรือส่วนประกอบตามที่จำเลยโฆษณา ในเรื่องราคาที่จำเลยอ้างอิงนั้นก็ปรากฏในเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย เรื่องการทนต่อความร้อน ผลการทดสอบพบว่ากระทะของจำเลยทั้งสองรุ่น ในส่วนของตัวกระทะ ทดสอบที่อุณหภูมิ 400 เซลเซียส ไม่พบความผิดปกติของตัวกระทะทั้งสองรุ่น ส่วนด้านจับทดสอบที่อุณหภูมิ 280 เซลเซียส พบมีรอยแตกเล็กน้อย ซึ่งปกติของคนทั่วไปเมื่อประกอบอาหารอย่างเช่นกรณีต้มซุปที่อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 100 เซลเซียส และไม่พบสารปนเปื้อนที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้และไม่ได้ทำให้ผู้ใช้เจ็บป่วยจากผลกระทบจากโลหะหนักโดยเฉพาะ พยานหลักฐานของจำเลยที่นำสืบมาจึงมีน้ำหนักให้รับฟังมากกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ ข้อเท็จจริง


จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า จำเลยกระทำละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หรือกระทำการอันเป็นการผิดสัญญาที่มีการส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามขนาด คุณภาพ แหล่งกำเนิดหรือชนิดไม่เป็นไปตามรายการละเอียดที่จำเลยโฆษณาจนเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองและสมาชิกกลุ่มได้รับความเสียหายแก่ร่างกาย อนามัย จิตใจ จากการโฆษณาสินค้าเกินความจริง และสินค้ากระทะพิพาททั้งสองรุ่นของจำเลยไม่เป็นไปตามที่โฆษณาตามที่โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างพิพากษายกฟ้อง

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์