“รองผู้ว่าฯทวิดา”ตรวจรับรองมาตรฐานรถฉุกเฉินประจำปี 2567

239กทม. ตรวจรับรองยานพาหนะบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี รักษามาตรฐานให้พร้อมบริการประชาชน 24 ชั่วโมง ทั่วกทม.


(10 พ.ย.66) รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจรับรองยานพาหนะบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมี เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ คณะผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี ณ ลานกิจกรรมใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร มุ่งบริหารจัดการบริการและสรรหาสาธารณูปการภาครัฐที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการจัดบริการให้ความช่วยเหลือ ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้วยระบบเครือข่ายหน่วยบริการ 11 โซน ครอบคลุมทั่วกทม. ที่ผ่านมา ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ ได้รับความร่วมมือจาก 61 หน่วยบริการ ในการนำรถมาตรวจขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบ  ประกอบด้วย โรงพยาบาลภาครัฐบาลและภาคเอกชน 56 แห่ง มูลนิธิและองค์กรสาธารณะประโยชน์ 8 แห่ง และศูนย์เอราวัณ 1 แห่ง โดยในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา ได้ให้บริการแก่ประชาชนเป็นจำนวน 96,385 ครั้ง และเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพยานพาหนะบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยบริการ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด จึงกำหนดให้ผู้แทนจากโรงพยาบาลแม่โซน ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ เป็นคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพยานพาหนะบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนในระบบฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

สำหรับการตรวจรับรองยานพาหนะบริการการแพทย์ฉุกเฉินในปีนี้ กำหนดตรวจรับรองยานพาหนะบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนในระบบฯ ประกอบด้วย รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงและชั้นเฉพาะทาง (ALS) จำนวน 168 คัน รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (BLS) จำนวน 69 คัน รถจักรยานยนต์ (Motorlance) จำนวน 15 คัน เรือกู้ชีพฉุกเฉิน จำนวน 8 ลำ

ซึ่งยานพาหนะบริการการแพทย์ฉุกเฉินแต่ละประเภทตามที่กล่าวจะต้องมีลักษณะ อุปกรณ์ และเครื่องมือภายในรถเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ประชาชนสามารถสังเกตยานพาหนะที่ผ่านการตรวจรับรองแล้วได้จากป้ายสติ๊กเกอร์ซึ่งติดด้านข้างรถ สัญลักษณ์เป็นรูปดาว 6 แฉก (Star of Life) ด้านบนมีคำว่า Bangkok EMS และด้านล่างจะมีคำว่ากรุงเทพมหานคร พร้อมระบุปี พ.ศ. ที่ผ่านการตรวจรับรอง

รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวว่า งานการแพทย์ฉุกเฉินเป็นงานที่มีความสำคัญต่อชีวิต และความปลอดภัยของประชาชน และเป็นงานที่มีความสำคัญมากในยามเจ็บป่วยหรือประสบเหตุฉุกเฉิน หรือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย นอกจากนี้การแพทย์ฉุกเฉินให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรฐานมาก เพราะเชื่อว่ามาตรฐานเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำไปสู่คุณภาพการบริการ จึงนับว่าเป็นงานที่ท้าทายสำหรับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความจำกัดในเรื่องจำนวนบุคลากรที่จะดำเนินการได้อย่างครอบคลุม และมีคุณภาพ และอีกหลายปัจจัย ฉะนั้นการที่นำยานพาหนะบริการการแพทย์ฉุกเฉินมารับการตรวจมาตรฐานในวันนี้ จึงเป็นเรื่องดีสำหรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและประชาชน เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานการแพทย์ฉุกเฉินไว้

ทั้งนี้หากประชาชนเกิดบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินให้รีบโทร 1669 ศูนย์เอราวัณ เพื่อประสานยานพาหนะบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้การช่วยเหลือเร่งด่วนฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์