“กรุงไทย” คว้าเรตติ้งหุ้นยั่งยืนระดับสูงสุด AAA จาก SET ESG Rating
ย้ำภาพลักษณ์ธนาคารยั่งยืน

59

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นทุกวัน ขับเคลื่อนธุรกิจพร้อมเสริมสร้างสมดุลด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กรก้าวสู่ธนาคารเพื่อความยั่งยืน ล่าสุด ธนาคารได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ “AAA” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ทั้งนี้ SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ประเมินจากการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ในด้าน ESG โดยเฉพาะนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนาแบบประเมินความยั่งยืนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและแนวโน้ม ESG ที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับสากลซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทย
ที่ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน” และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารในทุกมิติเติบโตไปพร้อมกับสังคม ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน สนับสนุนภาคธุรกิจและภาคประชาชน ปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อย่างจริงจัง

ด้านสังคม ธนาคารสนับสนุนคนไทยทุกกลุ่มเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง โปร่งใสและปลอดภัย ผ่านทุกช่องทาง โดยเฉพาะ
ช่องทางดิจิทัล ทั้งแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ถุงเงิน Krungthai NEXT รวมถึง
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม Krungthai BUSINESS เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ภาคธุรกิจไทย

ด้านธรรมาภิบาล ธนาคารมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร โดยประกาศนโยบายไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) พร้อมดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับ สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ส. ได้แก่ สร้างสรรค์ สำเร็จ สัตย์ซื่อ สามัคคี และสังคม โดยใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน มีส่วนร่วมในการระดมความคิดผ่านโครงการต่างๆ มุ่งมั่นเรื่องการต่อยอด พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการยกระดับบริการ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม
ให้ดียิ่งขึ้น