ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ เรื่อง “แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญโดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ” สังกัดกระทรวงมหาดไทยพ้นจากตําแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน  11 ราย ดังนี้

1.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.เชียงใหม่

2.นายปวิณ ชํานิประศาสน์ พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.เชียงใหม่ และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

3.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.เชียงราย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.พะเยา

4. นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.พะเยา และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.เชียงราย

5.นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.บึงกาฬ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

6.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.ชุมพร

7.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.บึงกาฬ

8.นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.ปราจีนบุรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.อํานาจเจริญ

9.นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.เพชรบูรณ์ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.ปราจีนบุรี

10.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.แม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.เพชรบูรณ์

11.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.อํานาจเจริญ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.แม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  29 มิ.ย.2561  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่3 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี