ผลการนับคะแนนเลือกซ่อม ก.บ.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ

143

โฆษกศาลยุติธรรม ผลการนับคะแนนเลือกซ่อม ก.บ.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ


 
วันนี้ (2 พ.ย. 66) เวลา 08.30น. ที่สำนักงานศาลยุติธรรม นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนการเลือกซ่อมกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ ได้แก่ ชั้นศาลฎีกา 1 คน ชั้นศาลอุทธรณ์ 1 คน และชั้นศาลชั้นต้น 3 คน ตามมาตรา 10 (2) (ก) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนในการเลือก ก.บ.ศ. ได้ตรวจนับบัตรลงคะแนน

จากข้าราชการตุลาการผู้มีสิทธิเลือก ก.บ.ศ. ปรากฏผลผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ก.บ.ศ. ดังนี้
ชั้นศาลฎีกา จำนวน 1 คน ได้แก่

ซ้าย-ขวา นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล /นายสุวิชา สุขเกษมหทัย

(1)นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล รองประธานศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ 1,596 คะแนน
ชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 1 คน ได้แก่

(2)นายสุวิชา สุขเกษมหทัย รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ได้ 1,702 คะแนน


ชั้นศาลชั้นต้น จำนวน 3 คน ได้แก่

(1)นายชาติชาย กิติสารศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี  ได้ 1,854 คะแนน

(2)นายจงศักดิ์ ผดุงทรัพย์ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 8 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8  ได้ 1,819 คะแนน

(3)นายขจรเดช เจนวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 7  ได้ 1,486 คะแนน

ทั้งนี้ ก.บ.ศ. มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลการบริหารราชการศาลยุติธรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับงานบริหารราชการและงานธุรการของสํานักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนและประเพณีปฏิบัติของทางราชการศาลยุติธรรม