ไทยร่วมประชุม CND ณ กรุงเวียนนา ออสเตรเลีย ชูนโยบาย“เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย”

436

ป.ป.ส.นำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุม CND ณ กรุงเวียนนา ออสเตรเลีย ชูนโยบาย “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย”

ไทยร่วมการประชุมระหว่างสมัย ครั้งที่ 1 ของการประชุม CND  สมัยที่ 66 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ชูนโยบาย “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พร้อมเสนอความสำเร็จการพัฒนาทางเลือกแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. รักษาราชการแทน เลขาธิการ ป.ป.ส. นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระหว่างสมัย ครั้งที่ 1 ของการประชุม CND สมัยที่ 66 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยไทยได้ชูนโยบายตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์งานพัฒนาทางเลือก และเสนอนานาชาติเน้นแก้ปัญหายาเสพติดสังเคราะห์ร่วมกัน

โดยการประชุมระหว่างสมัย ครั้งที่ 1 ของการประชุม CND  สมัยที่ 66   มีเอกอัครราชทูตมิเกล กามิโล รูอิซ บลังโก (H.E. Mr. Miguel Camilo Ruiz Blanco) ผู้แทนถาวรโคลอมเบียประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs: CND) สมัยที่ 66 เป็นประธานการประชุม

นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย โดยแบ่งปันประสบการณ์การปรับนโนยายยาเสพติดของประเทศไทยที่ใช้นโยบายสาธารณสุขนำ และเน้นย้ำการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ซึ่งยึดหลัก “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” ส่งเสริมการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด การให้การบำบัดฟื้นฟูโดยเน้นระบบสมัครใจ การบำบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสมกับพฤติการณ์ รวมถึงการลดทอนความเป็นอาชญากรรมสำหรับการใช้ยาเสพติด การใช้ทางเลือกทดแทนการลงโทษที่คำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน และใช้มาตรการการยึดทรัพย์ตามมูลค่าเพิ่มเติมเพื่อตัดวงจรทางการเงินของอาชญากรยาเสพติดรายสำคัญ

ประเทศไทยยังได้แบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จในการใช้การพัฒนาทางเลือกแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นบนพื้นที่สูง โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมอภิปราย โดยนำเสนอความสำเร็จตลอด 55 ปีของมูลนิธิโครงการหลวงในการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของประเทศไทย และเสนอให้ประยุกต์ใช้และต่อยอดการพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสังเคราะห์ซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ในปัจจุบัน พร้อมเสนอให้ส่งเสริมบทบาทของเยาวชนและสตรีในกิจกรรมการพัฒนาทางสังคม และการป้องกันยาเสพติด รวมถึงเรียกร้องบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาทางเลือกสู่นโยบายระดับประเทศ  ในการนี้ ยังได้เชิญชวนทุกประเทศเข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานและนิทรรศการของประเทศไทยในหัวข้อ “Thailand Alternative Development toward SDGs” ในการประชุม CND สมัยที่ 67 ในเดือนมีนาคม 2567 เพื่อนำเสนอผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกนับตั้งแต่เริ่มในรัชสมัยของ รัชกาลที่ 9 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน รวมถึงการจัดการประชุมนานาชาติเรื่องการพัฒนาทางเลือก ในเดือนสิงหาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

ในการประชุมระหว่างสมัย ครั้งที่ 1 ของการประชุม CND  สมัยที่ 66 ประเทศไทยโดย สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงการต่างประเทศ มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ยังได้ร่วมกับ UNODC เปรู และเยอรมนี จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปี  การรับรองเอกสารแนวปฏิบัติสหประชาชาติด้านการพัฒนาทางเลือก (United Nations Guiding Principles on Alternative Development : UNGP on AD) โดยมีนางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา  ร่วมแลกเปลี่ยนผลลัพธ์และแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาทางเลือกในอนาคต  และนางสาวปถวี โชติกีรติเวช ผู้จัดการโครงการอาวุโส มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมการอภิปรายผลลัพธ์จากโครงการพัฒนาทางเลือก ในประเด็น “ผลกระทบจากการปลูกพืชเสพติดและการผลิตยาเสพติด”

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์