ออมสิน ประกาศผลผู้ชนะการประกวดออกแบบกระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน ในวาระวันออมแห่งชาติ 2566

4046

นายโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส เป็นประธานในการตัดสินผลงานการประกวดออกแบบกระปุกออมสิน ในโอกาสวาระวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยมี นางสาววชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน นายธีระศักดิ์ เขมะนุเชษฐ์ ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน นายพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ พิธีกรรายการชื่อดัง และนายกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ ศิลปินป๊อปอาร์ทแถวหน้าของเมืองไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบกระปุกออมสิน ในหัวข้อ “กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 391,000 บาท โดยเปิดรับผลงานเมื่อวันที่ 25 กันยายน – 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 300 ผลงาน ทั้ง ประเภทสวยงาม และประเภทนวัตกรรมสร้างสรรค์ มีผลงานเข้ารอบตัดสิน 125 ผลงาน โดยมีผู้ชนะเลิศแต่ละประเภท ทั้งระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป รวม 6 รางวัล ซึ่งจะมีการมอบรางวัลผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

สำหรับผลการตัดสินผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบกระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน ในวาระวันออมแห่งชาติ 2566 มีดังนี้

• ประเภทกระปุกสวยงาม ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

น.ส.ณญาดา สิทธิสูงเนิน กับผลงาน มัจฉานุออมทรัพย์ ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
นายธนภัทร จันทร์กระจ่าง กับผลงาน AOM-BLOX ระดับบุคคลทั่วไป
นายปัทวี เข็มทอง กับผลงาน ออมสินน้องช้าง

• ประเภทกระปุกนวัตกรรมสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

น.ส.นารา วิบูลย์สันติพงศ์ กับผลงาน น้องต้นไทรกับความยั่งยืน ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
นายอัษฐวรรธน์ เทียมเมือง กับผลงาน MAGIC PIPEระดับบุคคลทั่วไป
น.ส.สมฤทัย เลิศเทวศิริ กับผลงาน ม้าออมเงินไม้ (มาออมเงินมั้ย)

การจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบกระปุกออมสิน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างภารกิจธนาคารเพื่อสังคมของธนาคารออมสินที่มุ่งมั่นปลูกฝังนิสัยการออมให้ประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้เกิดการออมเงินในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการสร้างค่านิยมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมที่สามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับชีวิต