วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษา
“สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” ปีที่ 4 พื้นที่ภาคเหนือ

99

นายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” ปีที่ 4 จำนวน 150 ทุน เป็นเงิน 200,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนในพื้น
ที่ฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) ทั้งนี้ ได้มีพิธีส่งมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านบอม ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 50 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท โดยมี นายมนัส ถามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบอม เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนศาลาวิทยา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 50 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 25 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท และโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 25 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาทอีกด้วย

สำหรับโครงการ “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ร่วมกับ คู่ค้า ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย และพันธมิตรทางธุรกิจ มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 5,700,000 บาท มีผู้รับทุนรวม 5,167 คน ใน 254 โรงเรียนทั่วประเทศ