ผบ.ตร.เซ็นตั้งนายพล 35นาย นั่งรักษาราชการแทน ขาดจากตำแหน่งเดิม

472

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่งตร. ที่ 583/2566 ลงวันที่ 17 ต.ค. เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ใจความว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 566/2566 ลงวันที่ 2 ต.ค. ให้ข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติ โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม นั้น
เนื่องจาก ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2566 มีมติให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติ ลงมาถึงระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ วาระประจำปี 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 จึงให้ข้าราชการตำรวจ จำนวน 35 ราย รักษาราชการแทนในตำแหน่งระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองจเรตำรวจแห่งชาติ ลงมาถึงระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.เป็นต้นไป

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์