ผบ.ตร. ลงนาม ประกาศใช้ระเบียบฯทรงผมตำรวจ ยกเลิกทรงหัวเกรียน-ขาว3 ด้าน อนุญาต ผมด้านบนยาวไม่เกิน 5 ซม.มอบเป็นของขวัญวันตำรวจ 17 ต.ค.66

วันนี้ (17 ตุลาคม) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามใน ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2566

โดยในระเบียบมีการระบุเหตุผลที่ประกาศใช้ เนื่องด้วยเห็นว่าเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565

มีใจความระบุว่า ระเบียบนี้เรียกว่า ‘ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของ
ข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2566’
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ยกเลิกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2561

ในข้อ 4 ข้าราชการตำรวจชายเมื่อแต่งเครื่องแบบให้ไว้ผมสั้น โดยผมด้านบนความยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ด้านข้างและด้านหลังความยาวไม่เกิน 1 เชนติเมตร

ข้อ 5 สำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่งผู้บังคับการขึ้นไปกำหนด หรือที่ปฏิบัติหน้าที่การสืบสวนหรือการข่าวหรือการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เมื่อแต่งเครื่องแบบอาจไว้ผมไม่เป็นไปตามข้อ 4 โดยให้ไว้ผมรองทรงสูงได้

กรณีที่ไม่สามารถว้ผมตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่งผู้กำกับการขึ้นไปเป็นผู้อนุญาต โดยการไว้ผมดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสม สะอาด และเรียบร้อย

ข้อ 6 การไว้ผมของข้าราชการตำรวจหญิงเมื่อแต่งเครื่องแบบ

6.1 ไม่ปล่อยให้ผมยาวประบ่าหรือปรกบ่าจนปิดอินทรธนู หากไว้ผมยาวต้องขมวดปลายผมให้เรียบร้อย ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการขมวดปลายผม ให้ใช้สีดำ
เพียงสีเดียว
6.2 หากจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ตกแต่งทรงผมประกอบ ก็ควรใช้กิ๊บหรือริบขึ้นขนาดเล็กสีดำเพียงสีเดียว
6.3 ห้ามไว้ผมเปีย ผมแกละ ผมทรงหางม้า ผมม้า (ผมปรกหน้า) หรือทรงผมอื่นที่ไม่เหมาะสม

ข้อ 7 ข้าราชการตำรวจทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ และข้าราชการตำรวจที่แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามที่หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ถือปฏิบัติ

ข้อ 8 เมื่อแต่งเครื่องแบบห้ามข้าราชการตำรวจทำสีผม หากจำเป็นต้องทำสีผม ให้ทำสีผมเป็นสีดำเพียงสีเดียว และห้ามใช้ครีมแต่งผมหรือสารอื่นใดตกแต่งทรงผมให้มองดูแล้วเหมือนผมเปียก

ข้อ 9 สำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่การสืบสวนหรือการข่าวในการถวายความปลอดภัยหรือการอารักขาบุคคลสำคัญ ให้แต่งกายแบบสากลนิยม (ชุดสูทหรือเสื้อทรงซาฟารีและติดเครื่องหมายบอกฝ่าย (ถ้ามี)

ข้อ 10 ข้าราชการตำรวจทุกคนจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดเมื่อแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายให้เรียบร้อย หลีกเสี่ยงการแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เช่น ยืนกอดอก ล้วงกระเป๋า ยืนพิง เท้าแขน เท้าเอว หรือนั่งไขห้าง เป็นต้น ตลอดจน
ไม่แสดงกิริยาวาจาใด ๆ ในลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน

ข้อ 11 เครื่องแบบตำรวจที่ใช้สีกากี ให้ใช้ผ้าสีกากีพระราชทาน (สนว.01)

ข้อ 12 ให้สำนักงานจเรตำรวจหรือผู้บังคับบัญชาแล้วแต่กรณี ตรวจสอบกวดขันดูแล
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ และรายงานผลการตรวจสอบและกวดขันดังกล่าวให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทราบ ผ่านกองวินัย ตามห้วงระยะเวลาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

ข้อ 13 ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทยลอยด์