ผบ.ตร.สั่งทำบัญชีแต่งตั้งนายพลตำรวจให้แล้วเสร็จภายใน 6 ต.ค.นี้

158

ผบ.ตร.สั่งทำบัญชีแต่งตั้งระดับ ผบช. วาระประจำปี 66 ให้แล้วเสร็จภายใน 6 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. มีหนังสือบันทึกข้อความ ส่วนราชการตร. ที่ 0009.231/3920 ลงวันที่ 4 ต.ค. ถึง ผบช. และ จตร.(หน.จต.) หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่อง การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ใจความว่า ตามหนังสือ ตร. ที่ 0009.231/ว3096 ลง 11 ส.ค.66 แจ้งเวียนแนวทางการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ รอง ผบ.ตร. และ จตช. ลงมาถึง ผบก. วาระประจำปี 2566 โดยให้ ผบช.หัวหน้าส่วนราชการส่งบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ผบช. ไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ภายใน 18 ส.ค.66 และหน่วย หน่วยงานต่างๆ ได้ส่งบัญชีข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของ ตร. แล้ว นั้น

เนื่องจาก ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อ 25 ส.ค.66 และครั้งที่ 10/2566 เมื่อ 26 ก.ย.66 มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง รองผบ.ตร.

และ จตช. ลงมาถึง ผบก. วาระประจำปี 2566 ออกไปจนถึง 31 ต.ค.66 ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือก
แต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบช. เป็นไปด้วยความรอบคอบ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จึงให้หน่วย หน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ตลอดจนกระบวนการดำเนินการในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ หากพิจารณาแล้วเห็นควรมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้จัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับ ผบช. ขึ้นใหม่ แล้วส่งไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ภายใน 6 ต.ค.66 จึงแจ้งมาเพื่อพิจารณาดำเนินการโดยเคร่งครัด

#Thaitabloid