ทบ.ตั้งทีมโฆษก เน้นให้ข้อเท็จจริงถูกต้อง-สร้างความเชื่อมั่น !!

243

กองทัพบกตั้งทีมโฆษก เน้นการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นและเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพ

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ลงนามคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพบก โดยมี พลเอก นิรันดร ศรีคชา ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก และ พลตรีหญิง ศิริจันทร์ งาทอง เป็นที่ปรึกษาทีมโฆษกกองทัพบก
พลโท อานุภาพ ศิริมณฑล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็น โฆษกกองทัพบก , พันเอก ฐิต์รัชช์ สมบัติศิริ รองเลขานุการกองทัพบก และ พันเอก ริชฌา สุขสุวานนท์ เป็น รองโฆษกกองทัพบก พร้อม พันโทหญิง ปวีณา ศรีบัวชุม , พันตรีหญิง ญดา โชติชูตระกูล , ร้อยเอกหญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล และ ร้อยเอกหญิง จุฑาพัชร เปรมบัญญัติ เป็น ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก

โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกจะรับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม สร้างความเชื่อมั่น ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบก สำหรับทีมโฆษกกองทัพบก จะรับสั่งการ จากผู้บัญชาการทหารบกโดยตรง เพื่อนำเสนอ สร้างความรับรู้ ผ่านสื่อสาธารณะในระบบของศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงใจ แน่นอน

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์