ผบ.ตร.มีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนตำแหน่งว่าง

7003

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือบันทึกข้อคววาม เลขที่ 0009.232/ว3882 ถึง ผบช. และ จตร, หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่องข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ใจความว่า ด้วยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีข้าราชการตำรวจพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ และอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ส่งผลให้มีตำแหน่งต่างๆว่างลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งต้องทำหน้าที่บริหารหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการในภาพรวมของ ตร.เป็นไปด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องความเรียบร้อยในแนวทางเดียวกัน ในกรณีที่ผู้มีอำนาจสั่งรักษาราชการแทน ไม่สั่งให้ข้าราชการตำรวจผู้ใดรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ ให้ข้าราชการตำรวจผู้มีอาวุโสสูงสุดตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจในการรักษาราชการแทน พ.ศ.2557 เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้น ตามความในมาตรา 105 วรรคสอง ประกอบมาตรา 179 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ เพื่อทราบและถือปฎิบัติโดยเคร่งครัด

#thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์