โปรดเกล้าฯ”พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล”ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

7898

วันที่ 30 กันยายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล พ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/9198.pdf