มูลนิธิกรุงศรี มอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ

689

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (กลาง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนมูลนิธิกรุงศรี มอบทุนการศึกษาจํานวน 15 ทุน แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีในความดูแลของมูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาเมฆ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี 2566 ณ อาคารสํานักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้มูลนิธิกรุงศรีได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีเยาวชนได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 90 ทุน