ที่ห้องภาณุรังษีบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ​ ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา​กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาทักษะผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ภายใต้ “โครงการอบรมแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ ปีที่ 8” โดย บริษัท สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สิน​ ส่วนพระมหากษัตริย์, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), กองทุนการออมแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย อาทิ กรุงเทพมหานคร, กรมการขนส่งทางบก, กองบัญชาการตำรวจนครบาล,กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, กองบังคับการตำรวจจราจร, ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ศาลาเฉลิมกรุง โดยมีผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) กว่า 200 คน เข้าร่วมงาน

โครงการ “แท็กซี่ไทย หัวใจอินเตอร์” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมทักษะภาพลักษณ์ และการให้บริการที่ดีกับผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการให้บริการกับผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการที่ดีและยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากล โดยโครงการดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้ารับการอบรมและผู้ใช้บริการ ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมกว่า 1,600 คน และจะเพิ่มขึ้นในปีนี้อีก 200 คน ทั้งนี้คาดหวังให้ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลสู่การสร้างเครือข่ายพลเมืองดีที่มีจิตอาสา

ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่าปัจจุบันการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะการให้บริการของผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะ (แท็กซี่) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ สามารถสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ในด้านบวกจะเห็นได้ว่าแท็กซี่ดี มีใจเป็นจิตอาสา ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมมากขึ้น โดยเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการช่วยให้ข้อมูลด้านการจราจรหรือกรณีฉุกเฉินต่างๆ บนท้องถนน ตลอดจนการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ด้วยความเต็มใจ ในฐานะเจ้าของบ้านที่ดี สร้างความประทับใจให้แก่ชาวต่างชาติผู้มาเยือนประเทศไทย

สำหรับ โครงการอบรมแท็กซี่ไทยฯ ในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลเชิดชูคนดี ประจำปี 2561 การเสวนาในหัวข้อ “แท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ มาตรฐานบริการระดับสากล” โดยมี พ.ต.อ.อาคม จันทนลาช รองผู้บังคับการตำรวจจราจร นายสนั่น จำปา นักวิชาการชำนาญพิเศษ กองตรวจการ กรมการขนส่ง ร่วมเสวนา “การแนะนำรูปแบบการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ” โดย กองทุนการออมแห่งชาติ รวมทั้งการอบรมภายใต้หัวข้อ “บุคลิกภาพ และบริการระดับสากล” โดย อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล หัวข้อ “แอพพลิเคชั่น” ได้แก่ TRS 1255 Google Translate และ Google Maps โดย นายกฤตธัช เสือดี และนางสาวธัญกัญจน์ จอมคำ และ หัวข้อ “ภาษาเพื่อการสื่อสาร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ฐิติเวส ซึ่งถือว่าเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละด้านมาให้ความรู้และทักษะให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะต่อไป