ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต. ) กล่าวถึงขั้นตอนของ กกต. ในการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. … ว่า จะมีเวลารับฟังความเห็นประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 30 วัน แล้ว กกต.ก็ต้องมาสรุปและเสนอไปที่รัฐบาลเพื่อปรับแก้ ซึ่งหากข้อคิดเห็นของประชาชนอยากให้มีการปรับแก้หรือปรับเปลี่ยนบางเรื่อง ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายที่ออกกฎหมายจะเห็นสมควร เพราะ กกต.รับฟังความเห็นแล้วส่งความเห็นไปยังรัฐบาล ส่วนการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือไม่เป็นการพิจารณาของ สนช.โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ทางเว็บไซต์กกต.ได้ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีการปรับแก้ตามที่ กกต.เคยเสนอไปบ้าง และแก้ตามที่เขาต้องการบ้าง แต่ข้อเสนอการปรับแก้ของ กกต. นั้นมาจากประสบการณ์และปัญหาอุปสรรค์ในการทำงาน และข้อขัดข้องที่มีการได้เปรียบเสียเปรียบ จึงจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น

นายศุภชัย กล่าวว่า ส่วนหากฉบับนี้ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว รวมกับอีก 5 ฉบับเสร็จสิ้น การเลือกตั้งท้องถิ่น หรือการเลือกตั้ง ส.ส.จะเกิดขึ้นก่อนนั้น ยังให้คำตอบไม่ได้ เพราะขึ้นอยู่กับความพร้อมของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หาก พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.แล้วเสร็จและมีผลใช้บังคับแล้ว กกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน ขณะที่การเลือกตั้งท้องถิ่นกกต.มีฐานะเป็นผู้ควบคุมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเลือกตั้ง แต่ในฐานะผู้ควบคุม กกต.จะต้องควบคุมให้ดี  กกต.จึงได้ขอไว้ว่าการเลือกตั้ง ส.ส. อย่าเป็นเวลาเดียวกัน ควรห่างกัน 3 เดือน ซึ่งระยะเวลาสามเดือนคิดว่าเพียงพอ เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นมักจะมีเรื่องร้องเรียนมาก จึงต้องใช้เวลา พร้อมยืนยันว่า กกต.เป็นผู้ปฏิบัติ เมื่อกฎหมายฉบับใดมีผลใช้บังคับก่อน ก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้น แต่ยืนยันว่า กกต. มีความพร้อมทุกระดับ