รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุม กกต.มีมติเสียงข้างมากเห็นว่า การถือครองหุ้นของ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 ประอกอบมาตรา 187 ที่บัญญัติไม่ให้รัฐมนตรีถือครองหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือในกรณีประสงค์จะได้รับประโยชน์จากหุ้นที่ถือครองให้แจ้งประธานป.ป.ช.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและให้โอนหุ้น จนอาจเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 และขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักกฎหมายของทางสำนักงานกกต. ดำเนินการยกร่างคำร้องเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวมาจากการที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 60 ขอให้กกต.ตรวจสอบการถือครองหุ้นสัปทานของ 9 รัฐมนตรีที่ประกอบไปด้วย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ นายอดิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง นายพิเชฐ ดุรงคเวโรรจน์ รมว.ดิจิทัล นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงส์ รมว.พานิชย์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาในขณะนั้น ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการในขณะนั้น พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงานในขณะนั้น

หลังรัฐธรรมนูญ 60 มีผลบังคับใช้เมื่อ 6 เม.ย.60 เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญทำให้ความเป็นรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดหรือไม่ ซึ่งกกต.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นตรวจสอบ และรายงานว่าคณะอนุกรรมการได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อกกต.ว่า การถือครองหุ้นของรัฐมนตรี 8 คนนั้นไม่มีปัญหาเห็นควรที่กกต.จะยุติเรื่อง มีเพียงของนายดอนที่อาจมีปัญหาขัดรัฐธรรมนูญเนื่องจากคู่สมรสถือครองหุ้นในธุรกิจอยู่เกินกว่าร้อยละ 5 และไม่มีการแจ้งต่อป.ป.ช.ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งที่ประชุม กกต.ก็ได้มีมติตามที่อนุกรรมการตรวจสอบเสนอให้ยุติเรื่องในส่วนของ 8 รมต.ขณะที่ในส่วนของนายดอนนั้น ที่ประชุมมีความเห็นแบ่งเป็น 2 ฝ่ายและที่สุดก็ได้มีการลงมติซึ่งในชั้นแรกผลการลงมติออกมาเท่ากัน 2 ต่อ 2 ทำให้นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. ออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง จึงกลายเป็นมติเสียงข้างมาก 3 ต่อ 2 ว่าการถือครองหุ้นของนายดอนเข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และให้เสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

อย่างไรก็ตาม ยังเหลือคำร้องของนายเรืองไกรกรณีการถือครองหุ้นของ 3 รมต.ที่ประกอบด้วย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ และการถือครองหุ้นของ 90 สนช.ที่ กกต.ยังดำเนินการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ