ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษา ว่า การปฏิรูปการศึกษาต้องไม่มองข้ามเรื่องนี้ สังคมไทยและโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโดยเฉพาะความคิดและวัฒนธรรม ความจริงพบว่าคนเพียงส่วนน้อยของสังคมไทยที่สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแปลงนี้ และกลายเป็นกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์และได้เปรียบในสังคมไทย

ศาสตราจารย์ ดร.กนก กล่าวต่อว่า ในอีกด้านของความจริงพบว่าคนส่วนใหญ่ยังตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง ถูกผลักออกจากกระบวนการกำหนดอนาคตของสังคมไทย และกลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้รับประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงและเสียเปรียบอันเป็นฐานรากของความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้งในสังคมไทยวันนี้ สภาพเช่นนี้ส่งผลให้”ประชาธิปไตย”ถดถอย และการประท้วงไม่พอใจต่อสภาพการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและขยายตัว

ศาสตราจารย์ ดร.กนก กล่าวด้วยว่า คำถามคือสังคมไทยจะเดินออกจากสภาพปัญหาสำคัญนี้ได้อย่างไร ข้อเสนอที่ควรพิจารณาคือ 1)การสร้างความเข้าใจร่วมกัน, 2)การปลูกฝังความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวม, 3)การสร้างความสมานฉันท์ผ่านการยอมรับความแตกต่างของวัฒนธรรมและความเชื่อศรัทธา ทั้งสามข้อนี้ต้องทำด้วย”ความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ” “ความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ” นี้ไม่ได้เกิดจากการเรียกร้องให้คนอื่นเชื่อ แต่เกิดจากการปฏิบัติและสะสมจากผลการปฏิบัติ กลไกสำคัญหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญนี้ คือการศึกษา เพราะการศึกษาโดยพื้นฐานคือการสร้าง”คน”

“แต่ที่น่าเสียดายคือการปฏิรูปการศึกษาวันนี้ให้น้ำหนักกับการสร้าง”ความรู้ สมรรถนะ และทักษะ”ของคนเป็นส่วนใหญ่ ถ้าการปฏิรูปการศึกษานี้สำเร็จ ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทย คือความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้งที่มากขึ้น” ศาสตราจารย์ ดร.กนก กล่าว

ศาสตราจารย์ ดร.กนก กล่าวด้วยว่า เรื่องที่ปฏิรูปการศึกษามองข้ามไปหรือให้น้ำหนักน้อยไป คือการสร้างคนให้เป็น”คนดี” คนที่เข้าใจ ยอมรับ และเคารพในความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อศรัทธา และความเป็นตัวตนของแต่ละคน คนที่เชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาผ่านการปรึกษาหารือบนฐานของความเป็นจริงอย่างสันติ คนที่ให้คุณค่าและโอกาสกับคนที่เสียเปรียบที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

“แน่นอน”คนเก่ง”ยังคงเป็นคนที่ต้องการของสังคมอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่”คนเก่ง”ที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและขัดแย้งแตกแยกต่างหาก คือคนที่สังคมไทยไม่ต้องการการปฏิรูปการศึกษาอย่ามองข้ามเรื่องนี้นะครับ” ศาสตราจารย์ ดร.กนก กล่าว

การปฏิรูปการศึกษาต้องไม่มองข้ามเรื่องนี้สังคมไทยและโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ…

โพสต์โดย กนก วงษ์ตระหง่าน (Kanok Wongtrangan) เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018