ที่อาคารยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) พรรคอนาคตใหม่ได้มีการจัดประชุมพรรคฯ ครั้งแรก หลังจากคณะรัฐประหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) อนุมัติ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีสมาชิกพรรคจำนวน 474 คน เข้าร่วมเพื่อลงมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในพรรคฯ อาทิ หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการ เหรัญญิก โฆษก กรรมการบริหารพรรค ฯลฯ โดยผลการลงมติแต่งตั้งสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ให้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพรรคฯ

2. น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคฯ คนที่ 1

3. นายชำนาญ จันทร์เรือง ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคฯ คนที่ 2

4. พล.ท.พงศกร รอดชมภู ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคฯ คนที่ 3

5. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคฯ คนที่ 4

6. นายปิยบุตร แสงกนกกุล ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการพรรคฯ

7. นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิกพรรคฯ

8. นายไกลก้อง ไวทยาการ ดำรงตำแหน่ง นายทะเบียนสมาชิกพรรคฯ

9. น.ส.พรรณิการ์ วานิช ดำรงตำแหน่ง โฆษกพรรคฯ

ด้านกรรมการบริหารพรรคส่วนภูมิภาค

1.นายสุรชัย ศรีสารภคาม เป็นกรรมการบริหารพรรคภาคกลาง

2.นางเยาวลักษณ์ ภักดีประภา เป็นกรรมการบริหารพรรคภาคเหนือ

3.นายชัน ภักดีศรี เป็นกรรมการบริหารพรรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการบริหารพรรคภาคใต้

กรรมการบริหารพรรคด้านอื่นๆ

1.นายสุนทร บุญยอด เป็นกรรมการบริหารพรรคเครือข่ายผู้ใช้แรงงาน

2.น.ส.วิภาพรรณ วงศ์สว่าง เป็นกรรมการบริหารพรรคเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่

3.น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ และนายนิรามาน สุไลมาน ร่วมกันเป็นกรรมการบริหารพรรคโดยการเลือกในที่ประชุมใหญ่