เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 ต.ค. ที่ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จัดประชุมคณะกรรมการ ปปง. ครั้งที่ 6/2565 ที่ประชุมได้มีมติเลือก พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ปปง. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นรองประธานกรรมการ ปปง.

โดยมีนายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการ ปปง. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม