ขอบคุณที่เป็นกำลังหลักในภารกิจพัฒนาประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณภัย

วันที่ 23 กันยายน 2565 ที่กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี กองทัพบกโดยกรมการทหารช่าง ได้จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการเหล่าทหารช่างประจำปี 2565 โดยมี พลเอก เจษฎา เปรมนิรันดร ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประธานผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยนายทหารเหล่าทหารช่างที่ครบเกษียณอายุ และนายทหารประจำการร่วมเป็นเกียรติในพิธีแสดงความเคารพเชิดชูเกียรติ และพิธีมอบของที่ระลึก

โดย พลโท สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เจ้ากรมการทหารช่าง ได้กล่าวว่า “ผู้เกษียณทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อกองทัพและประเทศชาติมาโดยตลอด ปรากฎผลงานนานัปการ สิ่งเหล่านี้จะจารึกไว้เป็นแบบอย่างของทหารช่างรุ่นหลัง ที่พร้อมสืบสานเจตนารมณ์และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป” ในขณะที่ พลเอก เจษฎา เปรมนิรันดร ประธานผู้เกษียณอายุราชการ ได้กล่าวว่า “เหล่าทหารช่าง นับเป็นเหล่าทหารที่สามารถตอบสนองภารกิจหลักของกองทัพบกได้อย่างครบถ้วนหน่วยหนึ่ง ทั้งเรื่องการป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย รวมทั้งการซ่อมแซมและฟื้นฟู โดยเฉพาะภารกิจการพัฒนาประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และจดจำของประชาชนชาวไทย ในเรื่องความรวดเร็วของการปฏิบัติงานและคุณภาพงาน และพร้อมให้การสนับสนุนในทุกภารกิจของกรมหารทหารช่างตามศักยภาพ”

พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการเหล่าทหารช่าง ในวันนี้ จัดขึ้นตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญกับผู้ที่เกษียณอายุราชการที่ได้สร้างคุณูปการต่อกองทัพ เป็นการแสดงออกถึงการให้เกียรติ สร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจต่อกำลังพลและครอบครัว โดยในปีนี้ มีนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ใน 30 กันยายน 2565 จำนวน 83 นาย โดยกองทัพบกขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท เสียสละ เต็มกำลังความสามารถจนเกษียณอายุ และเชื่อมั่นใจว่ากำลังพลที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนั้น จะยังคงเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อชาติบ้านเมือง ด้วยการนำความรู้ ความสามารถที่มีร่วมพัฒนาสังคมต่อไป