ใครฝ่าฝืนมีโทษหนักฯจำคุก 2 ปี,ปรับ 4 หมื่นบาท อ้างสุ่มเสี่ยงอาจแพร่เชื้อฯโควิด-19 เพิ่ม

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ชาติ) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรียนชี้แจงและเน้นย้ำการจัดกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงหรือก่อให้เกิดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่47 ) และ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในสวนที่เกี่ยวกับ ความมั่นคง ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทํากิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) (ฉบับที่ 15 )

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เห็นความสำคัญในการแก้ไขพื้นฟูสภาพเศรษฐกิจรวมถึงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการกิจกรรมบางประการควบคู่กันไปด้วย

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงไปกำกับดูแล พร้อมกำชับการปฏิบัติของทุกหน่วยในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีวิทยุสั่งการด่วนที่สุดแจ้งกำชับทุกหน่วยให้ความสำคัญในการตรวจสอบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค กิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่อาจเกิดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสและสามารถแพร่โรคได้ที่ยังคงจำเป็นต้องห้ามดำเนินการและห้ามจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่จะพิจารณาในแต่ละกรณี

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวต่ออีกว่า ขอฝากให้ประชาชนศึกษากฎหมาย คำสั่ง ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่37 ) ,(ฉบับที่46) และ(ฉบับที่47) ยังคงจําเป็นต้องห้ามดําเนินการและห้ามจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เว้นแต่การจัดกิจกรรมนั้นได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่จะพิจารณาในแต่ละกรณีรวมถึงการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นเสรีภาพของประชาชนที่ย่อมกระทำได้ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยให้นำหลักเกณฑ์การจัดและการแจ้งการชุมนุมรวมทั้งหน้าที่ของผู้จัดและผู้ชุมนุมตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ โดยกรณีการชุมนุมตั้งแต่ 1 ส.ค.65 ให้นำหลักเกณฑ์การจัดและการแจ้งการชุมนุมหน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุม ตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ มาใช้โดยอนุโลมพร้อมขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน สถานประกอบการ ปฏิบัติตามคำสั่ง ประกาศ ข้อกำหนด ตามที่ ศบค. คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่ได้ประกาศออกมา และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวข้างต้นก็จะมีโทษตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรา 18 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000.บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้หากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งไปยัง Call Center สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง