ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ออกแถลงการณ์ภายใต้ชื่อเรื่อง “ในวาระครบรอบสี่ปีการยึดอำนาจรัฐประหารของคสช.” โดยมีเนื้อหาใจความว่า “ในวาระครอบรอบสี่ปีการยึดอำนาจรัฐประหารและการใช้อำนาจของคสช.ในฐานะรัฐบาลปกครองประเทศโดยใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์ นปช. ในฐานะองค์ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่อำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนไทยอย่างแท้จริง  มีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

การที่ประชาชนให้โอกาสคสช.ในการใช้อำนาจปกครองประเทศโดยการทำรัฐประหารใช้กำลังกองทัพเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2550  ซึ่งเป็นผลพวงจากการรัฐประหารในรอบปี 2549  บัดนี้เวลาล่วงเลยมาแล้วนานสี่ปี  ซึ่งนับว่าเป็นเวลาที่ยาวนานมากกว่าที่คสช.จะอ้างเหตุผลที่จะยืดเวลาการยึดอำนาจให้ยาวนานให้มากว่านี้อีกต่อไป  จึงถึงเวลาที่จะต้องคืนอำนาจการปครองให้กับประชาชนได้แล้ว  นปช.มีข้อเรียกร้องต่อคสช.ดังต่อไปนี้

1. ต้องคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็ว  โดยจัดให้มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างช้าที่สุดคือในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามคำมั่นสัญญาของคสช.

2. ยกเลิกประกาศ คำสั่ง ของคสช.ที่ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชน

3. ยกเลิกประกาศ คำสั่ง ที่ห้ามพรรคการเมือง นักการเมือง ทำงานการเมือง ให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

4 .ยุติการแทรกแซงครอบงำองค์กรอิสระ  เพื่อมิให้มีปฏิบัติการใด ๆ ที่มีเจตนาทำลายล้างฝ่ายที่เห็นต่างทางการเมืองที่ไม่สนับสนุนการยึดอำนาจรัฐปรหารหรือไม่สนับสนุนคสช.

5 .เร่งปัจจัยที่จะทำให้เกิดการปรองดองอย่างแท้จริง  โดยทำให้คดีความต่าง ๆ นั้นได้รับการปฏิบัติอย่างมีความเสมอภาคทางกฎหมาย  ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือและกลไกในการทำลายล้างฝ่ายเห็นต่างทางการเมือง  ถ้ากฏหมายและการบังคับใช้กฏหมายไม่ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในความสุจริตยุติธรรมเท่าเทียมกัน  การปรองดองไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในประเทศนี้อย่างแน่นอน

การใช้ความรุนแรงจับกุมคุมขัง, ปราบปรามประชาชน, การทำรัฐประหารและการรักษาอำนาจคณะรัฐประหารเพื่อสยบความเคลื่อนไหวของประชาชนนั้น  ไม่อาจแก้ความขัดแย้งรุนแรงในสังคมไทยได้  และไม่อาจนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายการปรองดองอย่างแท้จริง”