ไอแบงก์ เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียน… ตั้งแต่ต้นปี 2565 จ่ายผลตอบแทนสูงกว่าที่คาดไว้

169

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ปลูกฝังการออมด้วยบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียน เงินฝากสำหรับเด็กที่ผู้ปกครองต้องการออมเพื่ออนาคตลูกหลานและปลูกฝังให้รักการออมตั้งแต่เด็ก สามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 บาท ตั้งแต่ต้นปี 2565 ธนาคารจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ฝากสูงกว่าที่คาดไว้ บัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียน เป็นเงินรับฝากตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์ (หลักการร่วมลงทุน) ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป ฝากได้สูงสุดไม่จำกัดวงเงินและจำนวนครั้งในการฝาก โดยคุณสมบัติผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่เกิน 20 ปี หากอายุยังไม่ถึง 7 ปี ให้ใช้ชื่อผู้ปกครองในการเปิดบัญชี โดยใช้เป็นบัญชีเพื่อและในใบคำขอเปิดบัญชีให้เป็นข้อมูลและลงลายมือชื่อโดยผู้ปกครอง กรณีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ให้ใช้ชื่อเด็กในการเปิดบัญชีโดยผู้ปกครองต้องเซ็นหนังสือยินยอม และผู้ฝากที่อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ (มีบัตรประจำตัวประชาชน) ไม่ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นหนังสือยินยอม ผู้ฝากสามารถถอนเงินได้ตลอดเวลาที่เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร และหากต้องการทำบัตรเอทีเอ็มผู้ฝากสามารถทำบัตรและถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มได้ เมื่อผู้ฝากมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำบัตรเอทีเอ็มในปีแรกสำหรับบัตรเอทีเอ็มบัตรเงิน

สำหรับการจ่ายผลตอบแทนบัญชีเงินรับฝากของธนาคาร กรณีเป็นเงินรับฝากตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ หรือเงินฝากเพื่อการลงทุน ธนาคารจะประกาศสัดส่วนการแบ่งผลตอบแทนระหว่างลูกค้ากับธนาคารอย่างชัดเจน โดยบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียน ธนาคารประกาศสัดส่วนการแบ่งผลตอบแทนระหว่างลูกค้ากับธนาคารตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 อยู่ที่ 25 : 75 (ลูกค้า : ธนาคาร) และแจ้งผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอยู่ที่ร้อยละ 0.60 ต่อปี อย่างไรก็ตาม จากการติดตามการจ่ายผลตอบแทนในทุกวันที่ 16 ของเดือน จะเห็นว่าตั้งแต่เดือน ม.ค. 2565 ธนาคารประกาศจ่ายผลตอบแทนสูงกว่าอัตราที่คาดไว้อย่างต่อเนื่อง

ผู้สนใจสามารถเปิดบัญชีได้ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ iBank Call Center 1302 หรือ แชททาง Messenger : Islamic Bank of Thailand – ibank (@ibank.th) และ Line : iBank 4 all (@ibank)