ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด ผู้ก่อตั้งพรรคเกรียน ได้ยื่นขออุทธรณ์หนังสือการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยขอชี้แจงยืนยันและโต้แย้ง ตาม 6 ประเด็น

1. ตามความหมายของคำว่า “เกรียน” ที่ท่านนำมาใช้อ้างถึงความไม่เหมาะสมในการใช้ชื่อพรรค โดยระบุว่า คำว่า เกรียน หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ก่อกวน ไร้เหตุผล ไม่พบปรากฏเป็นความหมายที่มีการใช้ในภาษาราชการแต่ประการใด

2. ความหมายของคำว่าเกรียน ที่มาจากคำสแลง ตามพจนานุกรมไทยฉบับราชบัญฑิตยสถาน จึงไม่ถือว่าเป็นความหมายที่เป็นทางการ ใช้เพียงเฉพาะกลุ่ม และนับเป็นความหมายที่ใช้ในชั่วระยะเวลาใด เวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นสถานะของคำสแลงหากเทียบไม่ได้กับความหมายที่แท้จริงที่ระบุอยู่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ

3. การที่ กกต. คาดคะเนว่า “อาจก่อให้สังคมเกิดความสับสนในความหมายอันอาจไม่มีความเหมาะสมและเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” เห็นได้ชัดว่าเป็นการคาดเดา/คาดคะเน ที่คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ดังปรากฏเป็นความจริงแล้วว่า สังคม ได้เข้าใจความหมายเชิงสร้างสรรค์ ทางบวก ของคำว่าเกรียน

4. หากข้าพเจ้าได้เปลี่ยนเป็นพรรค “ขวดน้ำ” ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสแลงใด และ กกต อนุมัติให้จัดตั้งพรรคขวดน้ำได้ แต่ต่อมาวันหนึ่งคำว่าขวดน้ำเกิดมีความหมายทางสแลงและถูกตีความว่าอาจก่อให้เกิดความไม่สงบหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม พรรคขวดน้ำจะต้องถูกยุบหรือมีคำสั่งให้เปลี่ยนชื่ออีกหรือไม่ 

5.พรรคการเมืองทั่วโลกล้วนมีพัฒนาการในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการตั้งชื่อพรรคซึ่งอาจฟังดูแปลกๆ เช่น พรรคโจรสลัด พรรคหมาสองหาง พรรคเจได ฯลฯ ดังนั้นการตั้งชื่อพรรคเกรียนจึงมิได้มีความแปลกแตกต่างไปจากพรรคการเมืองในโลกใบนี้ ล้วนแล้วเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และหากกล่าวอ้างถึงพรรคการเมืองในไทย พรรคถิ่นกาขาวก็เคยได้รับอนุญาตจดแจ้งชื่อและลงสมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเช่นกัน

6.จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น การตั้งชื่อพรรคโดยใช้คำว่า เกรียน จึงไม่ปรากฏว่าความหมายของคำว่า “เกรียน” อย่างเป็นทางการ ว่าจะเข้าข่ายเป็นไปตามมาตรา 18 ประกอบมาตรา 14 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560๐ แต่อย่างใด ดังนั้นเราจึงขอแสดงสิทธิ เสรีภาพในการใช้ คำว่า “เกรียน” เป็นชื่อพรรคอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

บก.ลายจุด ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งพรรคเกรียน ซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองของประชาชนสามารถเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย เพื่อสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยและนำพาความบันเทิงสู่การเมืองไทย จึงขอให้ท่านทบทวนคำวินิจฉัยการอนุญาตการจดแจ้งชื่อพรรคเกรียนตามเหตุผลที่อธิบายมา ณ หนังสือฉบับนี้

หนังสือฉบับเต็ม: เรื่อง ขออุทธรณ์หนังสือการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง