พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงผลการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่มี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการ คสช. เป็นประธาน ว่า พล.อ.เฉลิมชัย ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ ของกองทัพ ใน เรื่องการสนับสนุนรัฐบาลและดําเนินตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะกองทัพ คือส่วนสําคัญที่ร่วม ดําเนินการในนาม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2557 ในการเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาให้พี่น้อง ประชาชน และนําพาบ้านเมืองเดินหน้าอย่างเรียบร้อย มาตลอด 4 ปีโดยภาพรวมการดูแลด้านความมั่นคง การจัด ระเบียบสังคมรวมถึงการดูแลกลุ่มเรียกร้องต่างๆ ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดี สําหรับกลุ่มเคลือนไหวทางการเมือง อาจต้อง คํานึงถึง สภาพความเป็นจริงในบริบทของการเมืองที่กําลังมุ่งสู่การเลือกตั้งภายใต้กรอบกฎหมาย และความสงบสุขของ บ้านเมืองเป็นสําคัญด้วย

“หากเป็นข้อเรียกร้องเรื่องปากท้อง หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมให้ ความสําคัญเป็นอันดับแรกอยู่แล้ว และคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะให้การดูแล อํานวยความสะดวกตามความเหมาะ สมด้วย”รองโฆษก คสช. กล่าว