เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2664 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.,ปรท.ผบ.ตร. ได้มีคำสั่ง บันทึกข้อความส่วนราชการเรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในภาพรวมของ ตร. (เพิ่มเติม)ถึง ผบช. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผบก. ในสังกัด สง,ผบ.ตร. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า : ระบุว่า ตามหนังสือ ตร. ที่ 009.332/ต3 ด9 ลงวันที่ 39 ต.ค.64 เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในภาพรวมของ ตร. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ตร. สำรวจและปรับปรุงข้อมูลข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด

โดยให้รายงานผลให้ ตร. ทราบ ผ่าน ผบก.สก ภายในวันที่ 15 พ.ย.64 ซึ่ง ผบ.ตร. ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้มีเงินเดือนคงเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพได้ตามปกติ อันจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน โดยได้มามอบนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ ในโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับ ผบช. หรือเทียบเท่า และ ผบก. หรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค.64 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และ ผบ.ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้ (1) กำชับให้คณะทำงานฯ ระดับ บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ 589/2564 ลง 17 พ.ย.64 โดยให้แต่ละหน่วยดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานฯ แต่ละระดับ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

จากข้อมูลการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่แต่ละ บช. รายงานผลการดำเนินการมายัง ตร. นั้น สก. ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าว ณ วันที่ 15 พ.ย.64 ปรากฏว่า ภาพรวมของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของทุก บซ.มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 7,179 ราย แบ่งเป็น แก้ไขสำเร็จ จำนวน 6,623 ราย คิดเป็นร้อยละ 37 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4,452 ราย คิดเป็นร้อยละ 62 แก้ไขไม่ได้หรือแก้ไขได้บางส่วน จำนวน 103 รายคิดเป็นร้อยละ 1 จึงให้แต่ละ บช. และ บก. ดำเนินการดังนี้

กรณีผู้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและแก้ไขไม่ได้ แก้ไขได้บางส่วนรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,555.ราย คิดเป็นร้อยละ 63 และในจำนวนดังกล่าวนั้น ให้แบ่งกลุ่มการเป็นหนี้สินออกเป็นกลุ่มสีเขียว กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีแดง พร้อมกับให้จัดทำลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน(Timeine) ให้ได้ผลสำเร็จเกินกว่าร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมโครงการของแต่ละ บช., สำรวจอาชีพหลักและอาชีพเสริมของครอบครัวข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด (สามีหรือภรรยาเท่านั้น) รวมทั้งข้อมูลหนี้สินของครอบครัวข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด (สามีหรือภรรยาเท่านั้น)ให้ ผบช. และ ผบก. ที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงาน นำนโยบาย ผบ.ตร. ในการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับ ผบช. หรือเทียบเท่า และ ผบก. หรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ไปดำเนินการลดต้นทุนการบริหาร และขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้(3.1)กำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปี(3.2)กำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อปี(3.3)การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์จ่ายเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ หรือไม่เกิน 300,000. บาท (สามแสนบาทถ้วน) ต่อคนต่อปี

ให้รายงานผลการปฏิบัติ ตามข้อ 1-3,ให้ ตร.ทราบ (ผ่าน ผบก.สก.) ภายในวันที่ 15 ธ.ค.64 และหากมีข้อมูลเพิ่มเติม ให้รายงานผล ทุกวันที่ 15 ของเดือน ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ 589/2564 ลง 17 พ.ย.64 ทาง Email:welfare.debt2528@gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2251 9935เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป คำสั่งดังกล่าว ระบุ