วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 (บช.ภ.9) พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.1) (สส.2) ได้เดินทางไปมอบนโยบายในการบริหารราชการงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (ปป 1) และสืบสวนสอบสวน (สส.2) โดยมี พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.9 พร้อม รอง ผบช. และ ผบก.ในสังกัด รวมทั้ง ผบก.ศพฐ.ส. และ รอง ผบช.ตำรวจท่องเที่ยว จ.สงขลา ให้การต้อนรับผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป. 1) (สส. 2) ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.) ขอให้ราชการตำรวจทุกนายตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และภูมิใจในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ความกรอบแนวทางการทำงานที่ ผบ.ตร. ได้มอบหมายไว้ในสาร ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

2.) การทำงานด้านการป้องกันอาชญากรรม ให้ยืดถือปฏิบัติตามแนวทางที่ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป) ได้มอบไว้สำหรับการขับเคลื่อนงานสายป้องกันปราบปราม (1) นั้น ให้ยึดหลักการบริหารในเชิงยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายการทำงานคือให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์การวัดผลให้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวามทั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การทำงานของตำรวจจะต้องคุ้มค่ากับภาษีของประชาชนทุกสถานีตำรวจจะต้องกำจัดพื้นที่เสี่ยงภัย แก้ไขให้เป็นสถานีที่ปลอดภัยให้ได้ สายตรวจจะต้องรับฟังเบาะแส และความต้องการของประชาชนยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การทำงานต้องมี การทำงานต้องมีการประสานงานองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง และภาคประชาสังคมอย่างใกล้ชิด จะต้องมีข้อมูลบุคคลที่เสี่ยงก่อเหตุอาชญากรรม ให้ประสานเก็บข้อมูล DNA และลายพิมพ์นิ้วมือบุคคลพ้นโทษ จะต้องประสานนายอำเภอขอข้อมูลอาวุธปืน นำมายิงเก็บตัวอย่างหัวกระสุนและปลอกกระสุนปืน ผกก.หัวหน้าสถานีต้องควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

ในการปิดล้อมตรวจค้น ต้องทำสม่ำเสมอ มีเป้าหมายที่มีคุณภาพ มีการเก็บ DNA ของสมาชิกทุกคนในบ้าน โดยให้ทำหนังสือสมัครใจยินยอมไว้ด้วย การตั้งจุดตรวจจุดสกัดจะต้องมีแผนการทำงานที่เป็นระบบมาการขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา เน้นย้ำ อย่าให้มีเหตุเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ หากตรวจสอบพบ จะดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดชาดให้ ศพฐ.ส. เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดเก็บตัวอย่างหัวกระสุนและปลอกกระสุนปืนทุกกระบอกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยพล.ต.ต.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา ผบก.ศพฐ.ส. ยืนยันว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติ เพื่อให้มาตรการ “ลดเสียงปืนในภาคใต้” บังเกิดผลอย่างเป็นรูปแบบ

3.) งานสืบสวนสอบสวน (2) ได้รับมอบหมายจาก ผบ.ตร. และพล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.(สส) ให้รับผิดชอบ งานสืบสวนสอบสวนดดีอาญาในการรวบรวม และงานทเบียนประวัติอาชญากรรม

ในด้านการสืบสวนนั้น ขอให้ยึดมั่นในกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ เคารพในสิทธิมนุษย์ชน และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ให้สังคมสงบ ผาสุก อย่างแท้จริง จะต้องสะสารคดีค้างเก่าให้มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมายให้จับกุม เดือนละ 5% ของคดีค้างเก่าทั้งหมด ท้องที่สถานีตำรวจจะต้องขยันและเอาใจใส่ กวดขันจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตากกฎหมาย เพื่อให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์

ในด้านงานทะเบียนประวัติอาชญากร จะต้องจำแนกทะเบียนประวัติอาชญากร ออกจากประวัติผู้ต้องหา ในกรณีคดีที่สุดแล้ว ให้รายงานผลให้ ตร. ทราบ เพื่อลบประวัติผู้ต้องหากรณีคดีสั่งไม่ฟ้องหรือยกฟ้อง ซึ่งขณะนี้มีจำนวนกว่าสิบล้านคน จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ในเรื่อง “ลบประวัติ ล้างความผิด” กรณีที่สั่งไม่ฟ้องหรือยกฟ้อง หแล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ในด้านการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวจะต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบในพื้นที่ มีหน้าที่ดูแลความปลดภัยนักท่องเที่ยว และสร้างความอุ่นใจและความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้การขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (ปป 1) และงานสืบสวน (สส 2) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะประชุม VIDEO Conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกสถานีตำรวจเป็นประจำทุกสัปดาห์