“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ “พฤติกรรมทางการเมืองของคนไทย ณ วันนี้” หลังจากที่ประเทศไทยว่างเว้นการเลือกตั้งมานานกว่า 4 ปี และมีกระแสข่าวว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปี 2562 ส่งผลให้พรรคการเมืองต่างๆ เตรียมตัวที่จะสู้ศึกในการชิงเก้าอี้ ส.ส. อีกครั้ง ในขณะที่ประชาชนเองก็ได้ ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของ ประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,168 คน ระหว่างวันที่24-28 เมษายน 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. เมื่อเปรียบเทียบการพิจารณาตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ส.ส. ระหว่างการเลือกตั้งที่ผ่านมา กับ การเลือกตั้งที่คาดว่า
จะมีขึ้นในต้นปีหน้า การตัดสินใจเลือกของประชาชน กรณี “พรรคการเมือง”และ “ตัวผู้สมัคร ส.ส.” เป็นอย่างไร
1.1) กรณี “พรรคการเมือง”
อันดับ 1 การพิจารณาที่เปลี่ยนไปจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมา 58.60%
คือ มีพรรคการเมืองหลากหลาย มีตัวเลือกให้พิจารณามากขึ้น มีพรรคใหม่ ๆ มีความตั้งใจอยากจะไปเลือกตั้ง ฯลฯ
อันดับ 2 พิจารณาเหมือนเดิม 41.40%
เพราะ เลือกตามความชอบ เลือกตามคนในครอบครัว มีพรรคใหญ่ไม่กี่พรรค คงไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิม ฯลฯ
1.2) กรณี “ตัวผู้สมัคร ส.ส.”
อันดับ 1 การพิจารณาที่เปลี่ยนไปจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมา 55.04%
คือ มีตัวเลือกใหม่ มี ส.ส. ที่เป็นคนรุ่นใหม่ คนหน้าใหม่ จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ มีอุดมการณ์
ชัดเจน อยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
อันดับ 2 พิจารณาเหมือนเดิม 44.96%
เพราะ ผู้สมัครเป็นคนกลุ่มเดิม พิจารณาจากคนในพื้นที่ คนที่ชอบ เป็นที่รู้จัก มีคุณสมบัติเหมาะสม ฯลฯ

2. การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้า (ปี 2562) ประชาชนคิดว่าจะทำให้สภาพการเมืองเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใด
อันดับ 1 เหมือนเดิม 45.03%
เพราะ ได้พรรคเดิม ๆ เข้ามาทำงาน เป็นการเมืองแบบเก่า แบ่งฝ่ายกันเหมือนเดิม ทำเพื่อตนเองและพวกพ้องฯลฯ
อันดับ 2 ดีขึ้น 42.93%
เพราะ บ้านเมืองจะได้เป็นประชาธิปไตย ได้รับการยอมรับจากต่างชาติ ประชาชนได้มีสิทธิมีเสียง
มีนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ฯลฯ
อันดับ 3 แย่ลง 12.04%
เพราะ เกิดความขัดแย้ง มีคนที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ อาจมีการชุมนุมเคลื่อนไหว บ้านเมืองไม่สงบ ฯลฯ

3. สิ่งที่ประชาชนอยากบอก “นักการเมืองไทย” ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในปีหน้า คือ
อันดับ 1 เป็นคนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง 54.85%
อันดับ 2 เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 42.83%
อันดับ 3 มีวิสัยทัศน์ แนวคิดทันสมัย พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 17.93%
อันดับ 4 เป็นนักการเมืองที่เป็นแบบอย่างที่ดี ยกระดับการเมืองไทยให้มีคุณภาพ 14.98%
อันดับ 5 ขอให้แข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่โจมตีกันไปมา 10.76%