วันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ตึกสันติไมตรี หลังนอก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 37/2564 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ วาระสำคัญของรัฐบาล อนุมัติยกร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ. ….(พ.ร.ก.โรคติดต่อ) โดยจะไม่ขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งส่งผลให้เป็นการยกเลิกการประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ การไม่ขยายเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปและส่งผลให้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินสิ้นสุดลง ยังทำให้ ศบค. ซึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา 7 วรรคห้า ต้องมีอันสิ้นสภาพไป

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)   มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ. …. เพื่อกำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพเพื่อ ระงับ ควบคุม หรือขจัดโรคติดต่อที่มีการระบาดในกรณีปกติและกรณีที่มีความรุนแรงให้ยุติ หรือ บรรเทาลงโดยเร็ว โดยเพิ่มหมวดเกี่ยวกับการการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อแยกการจัดการโรคติดต่อในสถานการณ์ปกติออกจากโรคติดต่อในสถานการณ์ร้ายแรง  เพื่อไม่ต้องประกาศ พ.ร.ก.การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยให้ใช้พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ. ….แทน เพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ไม่มีผลให้เป็นการนิรโทษกรรมหรือคุ้มครองเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบาย หรือ ฝ่ายบริหาร แต่สาระสำคัญเป็นไปเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต โดยกำหนดยกเว้นให้การรับผิดให้แก่เจ้าพนักงาน คุ้มครองพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ บุคคลใดซึ่งได้รับมอบหมาย หรือ ได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้สาธารณสุข เช่นเดียวกับในกรณีฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับประโยชน์จากร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ. …. ครอบคลุม เช่น เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วย อสม. รวมถึงพนักงานกู้ภัย เจ้หน้าที่ที่ปฏิบัติในโรงพยาบาลสนาม