ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบบัญชีรายชื่อโยกย้ายข้าราชการระดับสูงและผู้ว่าราชการจังหวัดกลางปี จำนวน 12 ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมา ดังนี้

1.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

2.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

3.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

4.นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

5.นายณรงค์ พลละเอียด พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

6.นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ไปเป็นผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

7.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

8.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

9.นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

10.นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล  พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

11.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

และ 12.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป