เพื่อความต่อเนื่องของการให้บริการสาขา และลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่นั้น ทาง สมาคมธนาคารนานาชาติ และธนาคารสมาชิกได้มีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 สาหรับงานบริการสาขา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. ธนาคารอาจพิจารณาปิดสาขาบางแห่งชั่วคราวสาหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดตามประกาศของจังหวัดหรือรัฐบาล ซึ่งลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการที่ตู้ ATM หรือทาธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ online ได้ตามปกติ
 2. ปรับเวลาปิดสาขาทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 16 เมษายน 2564 นี้
 • สาขาในห้าง/สาขาที่เปิดให้บริการ 7วัน ปิด ไม่เกินเวลา 17:00 น.
 • สาขาภายนอกปิด ไม่เกินเวลา 15:30 น.
 1. จำกัดช่องให้บริการ และจำกัดจานวนลูกค้าในสาขา เพื่อเว้นระยะห่างที่เหมาะสม
 2. กรณีสาขาใดมีพนักงานหรือลูกค้าติดเชื้อเข้าใช้บริการ
 • ให้แต่ละธนาคารปิดเพื่อพ่นฆ่าเชื้อทันที และเปิดทาการเมื่อเสร็จสิ้น
 • พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ให้ตรวจเชื้อ/และทาการกักตัวเองในที่พักทันที (Self-Quarantine at Home) ในร​ะยะเวลาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
 • จัดให้มีพนักงานปฎิบัติงานทดแทน ซึ่งเป็นพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องสัมผัสเชื้อ เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน
  มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสาคัญ รวมทั้งเป็นการร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ด้วย โดยธนาคารจะกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง