เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจํานงค์ โฆษกสํานักงํานตํารวจแห่งชาติ เปิดเผยถึง มาตรการป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรมช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจาปี 2564 ระหว่างวันที่ 10-12 ก.พ. 2564 ซึ่งใน วันที่ 12 ก.พ. 2564 คณะรัฐมนตรีได้มติประกาศเพิ่มเป็นวันหยุดราชการพิเศษอีกเทศกาลหนึ่ง เพื่อเปิด โอกาสให้คนไทยเชื้อสายจีนได้เดินทางกลับไปยังภูมิลำเนา เพื่อเยี่ยมญาติพี่น้อง หรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ ต่าง ๆ ในโอกาสเทศกาลสำคัญประจำปี

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.จึงได้กำหนดมาตรการ ในการดูแลความปลอดภัยเพื่อป้องกันปราบปรามการก่อเหตุอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ และการอำนวย ความสะดวกด้านจราจรแก่พี่น้องประชาชน โดยได้สั่งการไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดให้เร่งดำเนินการลงพื้นที่ ตรวจตราอย่างเข้มงวด และเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆ หรือตลาดท่ีจำหน่าย สินค้าเพื่อนำไปประกอบพิธีเซ่นไหว้ และเฝ้าระวังเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ตามธนาคาร ร้านทอง ร้านอัญมณี ร้านสะดวกซื้อ โรงทาน สถานที่ท่ีมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และให้จัดสายตรวจในการดูแลความปลอดภัยบ้าน ที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ปิดทำการ พร้อมทั้งกำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายไม่ให้ เข้าไปเก่ียวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ยังกำชับให้ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับลงไปตรวจตรา กำกับ และดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด สำหรับการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลตรุษจีน ผบ.ตร.ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพล อุปกรณ์เครื่องมือ และระบบการสื่อสาร เพื่อลดปัญหา การจราจรติดขัดบริเวณท่ีประชาชนนิยมเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งจัดเตรียมเส้นทาง รองรับการจราจรที่หนาแน่น ไม่ให้มีผลกระทบต่อการจราจรบนเส้นทางหลัก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนโปรดระมัดระวัง การหลอกลวงเอาทรัพย์สินจากกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้วิธีการแอบอ้างในรูปแบบต่างๆ และขอความร่วมมือใช้ ความระมัดระวังในการจุดธูป เทียนและการเผากระดาษ ควรดูแลจนไฟมอดดับเรียบร้อยแล้ว หลีกเลี่ยงการจุด ประทัด ดอกไม้เพลิง ในลักษณะที่อาจก่ออันตรายและสร้างความราคาญแก่ผู้อื่น เมื่อมีความจาเป็นที่ต้อง ออกไปในพื้นที่ชุมชนควรสวมใส่หน้ากากอนามัย หรืออุปกรณ์ป้องกัน หมั่นล้างมือให้สะอาด และปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท้ังนี้ หากต้องการขอความช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุ สามารถแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ใกล้เคียง หรือโทรศัพท์สายด่วน 191 และ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง”โฆษก ตร.” กล่าว.