นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนวิป 3 ฝ่าย โดยมี นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือกรอบในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาและการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ประชุมได้มีมติ คือ กำหนดให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อชดเชยการงดประชุมในทุกวันศุกร์ ยกเว้นวันศุกร์ที่ 12 และวันศุกร์ที่ 26 ก.พ. 2564

ส่วนในเบื้องต้นกำหนดให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในวันอังคารที่ 16-19 ก.พ. 2564 และลงมติในวันเสาร์ที่ 20 ก.พ. 2564 อีกทั้ง กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวันที่ 24-25 ก.พ. 2564 เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ ในวาระที่ 2

ขณะเดียวกัน ในเบื้องต้นกำหนดการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อลงมติร่างรัฐธรรมนูญ วาระที่ 3 ในวัน 17-18 มี.ค. 2564 พร้อมกับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ….ในวาระที่ 2 และ 3

ส่วนกรณีญัตติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 31 ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน และนายสมชาย แสวงการ สมาชิกรัฐสภา และร่างกฎหมายเพื่อการปฎิรูปที่คณะ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว ให้รอพิจารณาวันที่เหมาะสมในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา