นายอนุชา บูรพชัยศรี เผยว่า วันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน 166,530,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ร้อยละ 7.0 ของมูลค่าวัคซีนที่จอง) ในการจองวัคซีน AstraZeneca ล่วงหน้าจำนวน 26 ล้านโด๊ส ในโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สำหรับประชาชนไทย เป็นวงเงิน 6,216.25 ล้านบาท โดยเพิ่มงบประมาณในส่วนการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้าผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีกับบริษัท AstraZeneca เป็น 2,545.9606 ล้านบาท จากเดิม 2,379.4306 ล้านบาท

ทั้งนี้นายอยุชา เผยเพิ่มเติมว่า เป็นการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 63 ปรับกรอบงบประมาณโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนไทย โดยการจองล่วงหน้า จากวงเงิน 6,049.72 ล้านบาท เป็นวงเงิน 6,216.25 ล้านบาท โดยเพิ่มงบประมาณในส่วนการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้าผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีกับบริษัท AstraZeneca จาก 2,379.4306 ล้านบาท เป็น 2,545.9606 ล้านบาทเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มในการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จะได้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6 คน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จำนวน 6 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 63 คือ ศาสตราจารย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล, ศาสตราจารย์มรรยาท รุจิวิชชญ์ และ ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.64 เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2 ราย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตแต่งตั้งข้าราชการสังกัด สธามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

ดังนี้

นายนพดล วาณิชฤดี นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต
ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.63 และนางพรสุดา กฤติกาเมษ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลนครพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.63 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.มติแต่งตั้ง “นพพร” นั่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขต่ออีกวาระหนึ่ง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเสนอการแต่งตั้ง นายนพพร ชื่นกลิ่น ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขต่อไปอีกวาระหนึ่ง
[ตามมติคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 (วาระลับ) เมื่อวันที่ 31 ส.ค.63]
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญจ้าง (วาระที่ 2) เป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดไม้ทรงคุณค่า”ไม้ยืนต้นขนาดความโตตั้งแต่200 ซม. – ต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์”

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดไม้ทรงคุณค่า ซึ่งเป็นการกำหนดลักษณะและชนิดของไม้ทรงคุณค่าเป็น 2 ส่วน คือ ไม้ยืนต้นที่มีขนาดความโตตั้งแต่ 200 ซม. ขึ้นไป โดยวัดรอบลำต้นตรงที่ระดับความสูง 130 เซนติเมตรจากพื้นดิน เว้นแต่ต้นไม้ที่ลำต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา หรือกิ่วคอดตรงที่ระดับความสูง 130 ซม. ให้วัดโดยรอบลำต้นตรงที่ถัดจากที่มีลักษณะผิดปกติขึ้นไปใกล้ชิดที่สุด และต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี ไม้ตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาในท้องถิ่น พันธุ์ไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธุ์ หรือที่มีความสำคัญเชิงนิเวศในป่าชุมชน

สำหรับร่างกฎกระทรวงกำหนดไม้ทรงคุณค่าครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ที่บัญญัติให้ไม้ทรงคุณค่า เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และ ให้หมายความรวมถึง ไม้อื่นใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดที่กำหนดในกฎกระทรวง พร้อมกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน

ครม.รับหลักการร่างพรฎ.จัดตั้งสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ ส.ศ.ท. ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) พร้อมกับการปรับปรุงวัตถุประสงค์ หน้าที่ และอำนาจของสถาบัน องค์ประกอบของคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ตลอดจนบทบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบัน เพื่อให้สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลส่งเสริมและสนับสนุนศิลปหัตถกรรมไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับอำนาจหน้าที่ของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ประกอบด้วย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มศิลปหัตถกรรมไทย และสนับสนุนด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต์เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาครูสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ และครูช่างศิลปหัตถกรรม ในการพัฒนางานหัตถกรรมให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ขณะที่องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีดังนี้ คือ ประธานกรรมการ ครม. จะแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยพื้นบ้าน มีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 8 คน ซึ่ง ครม.แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน

ครม.เห็นชอบเสนอเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก พร้อมให้”ประวิตร” ลงนามเอกสารยื่นศูนย์มรดกโลก

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก และเห็นชอบให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ลงนามในเอกสารยื่นต่อศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสภายในวันที่ 1 ก.พ.64 เพื่อเข้าวงรอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ของคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งจะประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 44 ในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค.64 การเสนอครั้งนี้มีแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 3 แหล่งได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอก และโบราณสถานถ้ำเขาถมอรัตน์ พื้นที่รวมประมาณ 8.66 ตารางกิโลเมตร สำหรับเหตุผลที่สมควรสำหรับการมีคุณค่าความโดดเด่นเป็นสากล ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพมีรูปแบบผังเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ

ทั้งนี้เมืองโบราณศรีเทพ มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่12-16 เป็นเมืองที่มีความสำคัญมากในสมัยทวารวดี มีการติดต่อรับคติความเชื่อทางศาสนา ทั้งพุทธศาสนาแบบเถรวาท มหายาน และศาสนาฮินดู มีการติดต่อสัมพันธ์กับวัฒนธรรมใกล้เคียงตั้งแต่วัฒนธรรมอินเดีย วัฒนธรรมเขมร และวัฒนธรรมทวารวดีจากแหล่งอื่นๆ