นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. กล่าวว่า ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ สศอ. เร่งรัดดำเนินการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในหลายมิติเพื่อรองรับการปรับตัวสู่ฐานวิถีใหม่หรือ New Normal ทั้งการขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ซึ่งนอกจากการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในหลายเรื่องไปสู่ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนในวงกว้างแล้ว

กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยังมีบทบาทสำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึก การจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบ Big Data ของกระทรวงอุตสาหกรรม และการเป็นองค์กร Smart Government ที่พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ต่อไป