ความเคลื่อนไหว ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย วันนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ….) พ.ศ…….. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) ครั้งแรก

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) โดย มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน ส.ว. เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา เรื่อง ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) , พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว,พิจารณารายงานความก้าวหน้าการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่องการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และการจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว , พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการเข้าถึงบริการธุรกรรมทางการเงินของคนพิการ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว, พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษากรณีการฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจพิจารณาเสร็จแล้ว

ทั้งนี้ ฝั่งสภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมจะร่วมกัน 3 ฝ่าย เพื่อพิจารณาการตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ด้วย