ภายใต้การอานวยการส่ังการของ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก., พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.ป., พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปอท., พ.ต.อ.พัฒนศักดิ์ บุบผา สุวรรณ รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.ธงชัย อยู่เกต ผกก.1 บก.ป., พ.ต.อ.วิระชาญ ขุนไชยแก้ว ผกก.6.บก.ป.และ พ.ต.อ.อมรชัย ลีลาขจรจิตร ผกก.กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี บก.ปอท.ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ตารวจ กก.6.บก.ป., กก.1 บก.ป. และกลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี บก. ปอท. ทาการตรวจค้นจับกุมกลุ่มผู้ต้องหา ในกรณีท่ีนายธรรมยุทธ หรือยอด (สงวนนามสกุล) กับพวก นาภาพ ท่ีดัดแปลงมาจากพระฉายาลักษณ, พระรูปของพระบรมวงศานุวงศ และขุนนางข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ในอดีต อ้างว่าเปนบุคคลอื่น เพื่อสรางเรื่องราวและความน่าเชื่อถือให้กับสิ่งของและพระเครื่อง (พระสมเด็จ) ที่จัด แสดงอยภู่ ายในศูนยมหาสมบัติ 3 แผนดิน จ.สงขลา จนทาให้มีผู้หลงเชื่อเดินทางมาเช้าชมและติดต่อขอเช่า พระเครื่องไปบูชา โดยทางกรมศิลปากร ได้มอบอานาจให้ นางณิชชาฯ (สงวนนามสกุล) เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับทาง เจ้าหน้าท่ีตารวจ กก.6 บก.ป. ให้ดาเนินคดีกับนายธรรมยุทธ์ฯ กับพวก ในความผิดฐาน “ร่วมกันปลอมเอกสาร ข้ึนทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารจดหมายเหตุที่แท้จริง, ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน มิใช่การกระทาความผิดหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” ที่ก่อเหตุใน ลักษณะดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากการสืบสวนพบว่า มีภาพที่ดัดแปลงและจัดแสดงอยู่ในศูนย์มหาสมบัติ 3.แผ่นดิน ของ นายธรรมยุทธ์ฯ เป็นจานวนมาก นอกจากนี้ นายธรรมยุทธ์ฯ ยังแอบอ้างว่าหลวงวิจารณ์ เจียรนัย ซึ่งเป็น บรรพบุรุษตนเป็นผู้แกะพิมพ์พระสมเด็จวัดระฆังให้กับสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี จึงทาให้ตนมี ความผูกพันธ์กับสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ภายหลังนายธรรมยุทธ์ฯ กับพวกได้มีการนาเสนอเรื่องราว ต่างๆ ผ่านทางช่องทางยูทูป เจ้าหน้าท่ีชุดจับกุมจึงได้ทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวนจน นาไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาท้ังหมด 3 ราย

กระทั่งวันที่ 27 ต.ค.63 เจ้าหน้าท่ีตารวจ กก.6.บก.ป. ได้นากาลังเข้า ตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด 10 จุด ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกรุงเทพฯ โดยสามารถ จับกุมผู้ต้องหา ได้ทั้งหมด 3 ราย คือ
1.นายสุขธรรม หรือกุ่ย (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1574/2563
2. นายไตรเทพ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1576/2563
3. นายธรรมยุทธ์ หรือยอด (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ท่ี 1575/2563ในข้อหา “ร่วมกันปลอมเอกสารขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหน่ึงส่วนใดเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสาร จดหมายเหตุที่แท้จริง, ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน มิใช่การกระทาความผิดหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมาย อาญา และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” นอกจากนี้ยังสามารถตรวจยึดของกลางกว่า 66 รายการ เช่น รูปภาพ , พระสมเด็จ , แม่พิมพ์พระ, กำไล, หนังสือพระหลวงวิจารณ์, เจียรนัย และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้งสามคนให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวน