นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางาน ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ในตำแหน่งครูผู้สอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนว่า ได้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า มีครูชาวต่างชาติทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครูชาวต่างชาตินั้นต้องถูกดำเนินคดีในข้อหา เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท และถูกผลักดันกลับประเทศ ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และถ้ายังพบกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีครูชาวต่างชาติทั่วประเทศ จำนวน 11,200 คน โดยสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1.ฟิลิปปินส์ 4,360 คน
2.อังกฤษ 1,569 คน
3.สหรัฐอเมริกา 1,143 คน
4.จีน 778 คน
5.ญี่ปุ่น 351 คน
และอื่นๆ 2,999 คน (ข้อมูลจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน)

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ได้กำชับสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษา ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (NON-IMMIGRANT VISA) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT VISA) มีเอกสารการประกอบวิชาชีพครู ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมาย (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต โดยยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 ที่เป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษา รอพิจารณาคุณสมบัติและตรวจสอบเอกสาร 3 วันทำการ และชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต คือ ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 750 บาท ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1,500 บาท และไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3,000 บาท