นางอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงนี้ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม พ.ร.บ.ปฐมวัย ปี 2562 ควรต้องแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ต้องเข้าใจว่า ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตั้งแต่ปี 2535 ทำให้เด็กทุกคนมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการปกป้องคุ้มครอง รัฐบาลจึงมีหน้าที่ ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิเด็ก แต่ท่าทีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ผ่านมามักจะลอยตัวอยู่เหรือปัญหา โดยไม่สนใจประชาคมโลก

กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินมากที่สุด ต้องเร่งติดตามการประเมินผลวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบ จริงจังและเด็ดขาด ด้วยการทดสอบความพร้อมของสุขภาพจิต ทดสอบความพร้อมทางวิชาการ และต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (KPI) ในการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก เพราะการทำให้เกิดความกลัวในสถานศึกษา ทำให้เด็กไม่กล้าแสดงออก ซึ่งเป็นการบั่นทอนระบอบประชาธิปไตยในระยะยาว

จากนี้ไปความรุนแรงต่อเด็กต้องไม่เกิดขึ้นอีก สถานศึกษาควรเป็นที่ที่ปลอดภัย ครูต้องทำหน้าที่เป็น “ครูผู้สอน” ไม่ใช่ “ครูผู้มีอำนาจ” เนื่องจากที่ผ่านมาระบบการศึกษาไทยถูกกดทับด้วยระบบอำนาจนิยม ที่นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้น หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จะส่งผลกระทบต่อเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติโดยตรง