นายนพดล ปัทมะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐสภาโหวตรับหลักการญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้ตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ว่า ตนหวังว่า สมาชิกรัฐสภา และเชื่อว่าในใจสมาชิกรัฐสภาคงจะมองข้ามประโยชน์ส่วนตนในปัจจุบัน ไปยังประโยชน์ส่วนรวมในอนาคต เพราะประเทศไทยสมควรมีกติกาที่เป็นประชาธิปไตย เป็นธรรม และมีมาตรฐานสากลมาใช้บังคับ ซึ่งถ้าเรามีเจตนาดีก็ไม่เกินความสามารถที่จะร่างรัฐธรรมนูญที่ดีได้ อีกไม่กี่สัปดาห์ คาดว่าจะมีการพิจารณาญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้ว เรารอได้ และพี่น้องประชาชนคงจะติดตามเรื่องนี้ว่าการที่รัฐบาลแถลงเป็นนโยบายเร่งด่วนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่รัฐบาลไม่เสนอญัตติร่างแก้ไขด้วยตนเอง แต่ให้ส. ส. พรรคร่วมรัฐบาลเสนอนั้น ท้ายที่สุดจะผ่านสภาหรือไม่ ตนไม่กังวลเนื่องจากรัฐบาลแถลงต่อสภาย่อมเป็นสิ่งซึ่งผูกพันรัฐบาลที่จะผลักดันให้สำเร็จ

ทั้งนี้ คาดว่าการพิจารณาญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นวาระที่สำคัญที่สุดอีกวาระหนึ่งของการประชุมสภา เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะมีผลโดยตรงต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ ร่างกายต้องการออกซิเจนฉันใด ประเทศไทยต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยฉันนั้น ซึ่งจะเป็นพลังในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศและบรรยากาศในการสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ตนได้แต่หวังว่าสมาชิกรัฐสภาจะร่วมกันสร้างโอกาสให้ประเทศและคงจะไม่มีความพยายามให้การพิจารณาล่าช้าออกไปอีก