กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) บริษัทในเครือมิตซูบิชิยูเอฟเจไฟแนนเชียลกรุ๊ป (MUFG) สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำของโลกร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดตัวสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องความรู้ด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและวินัยด้านการเงินให้แก่นักเรียนชั้นประถมในโรงเรียนภายใต้สังกัดสพฐ.และกสศ.กว่า 28,000 แห่งทั่วประเทศความร่วมมือในครั้งนี้ตอกย้ำพันธกิจของธนาคารในด้านความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) ซึ่งได้รับการผนวกเข้าสู่การดำเนินงานของกรุงศรีและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

สื่อการเรียนการสอนโครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงินชุด “เรื่องเงินเรียนง่ายห่างไกลโควิด-19” ได้รับการพัฒนาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบแอนิเมชันที่สนุกเข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมีเนื้อหาหลัก 4 ตอนคือคิดก่อนซื้อขยันหมั่นออมบันทึกรายรับ-รายจ่ายและเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ที่ให้ความรู้ด้านการเงินสำหรับเยาวชนและตอนพิเศษซึ่งมีเนื้อหาที่ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ยุคนิวนอร์มอลซึ่งรวมถึงการปฎิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงินถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกิจกรรมเพื่อสังคมของกรุงศรีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของสถาบันการเงินในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมของประเทศนอกเหนือจากหน้าที่หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนและให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในภาคธุรกิจและรายย่อยสะท้อนความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในภาคเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม”

“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบแอนิเมชันออนไลน์ชุด “เรื่องเงินเรียนง่ายห่างไกลโควิด-19” ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสพฐ. และกสศ. สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งของธนาคารกับองค์กรของภาครัฐทั้งสองแห่งในการปลูกต้นกล้าความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนทุกกลุ่มให้ได้เข้าถึงความรู้พื้นฐานและสร้างวินัยทางการเงินนับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินให้แก่เยาวชนและลดปัญหาทางการเงินและหนี้ครัวเรือนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมั่นคง” นายอาคิตะ กล่าวเพิ่มเติม

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า“สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานและดูแลทรัพยากรที่มีค่าของประเทศนั่นก็คือเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้าการปลูกฝังวิธีคิดและวิเคราะห์ด้านการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักบริหารจัดการเงินได้อย่างถูกวิธีนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้สพฐ. จะนำวีดีทัศน์ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) สนับสนุนนี้ไปประชาสัมพันธ์ให้แก่โรงเรียนและนักเรียนในสังกัดสพฐ. ได้รับรู้พร้อมนำไปบูรณาการกับกิจกรรมสหกรณ์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้เด็กรู้จักการออมผ่านกระบวนการสหกรณ์ดำเนินการโดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสพฐ. เพื่อต่อยอดนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนนักเรียนและครอบครัวต่อไป”

ดร.ไกรยส ภัทราวาทรอง ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากล่าวว่า “ขอขอบคุณธนาคารกรุงศรีอยุธยาและสพฐ. ที่ได้ร่วมสร้างสื่อเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องความรู้ด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและวินัยด้านการเงินให้แก่นักเรียนชั้นประถมในโรงเรียนทั่วประเทศซึ่งอาจมีทักษะความรู้ด้านการเงินไม่เพียงพอโดยเฉพาะครอบครัวของนักเรียนยากจนพิเศษหากส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้มีทักษะความรู้ทางการเงินจะสามารถวางแผนและบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการใช้จ่ายและการเก็บออมและจะเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินที่สำคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวทำให้สามารถก้าวออกจากกับดักความยากจนข้ามชั่วคนได้ตั้งแต่เด็ก”

“การออมเงินเป็นทักษะทางการเงินที่สามารถปลูกฝังได้ตั้งแต่วัยเด็กซึ่งสื่อการเรียนการสอนที่ทำขึ้นนับว่าเป็นประโยชน์กับเด็กๆทุกคนหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ต้องการออมเงินยังสามารถเรียนรู้ผ่านการชมวิดีโอชุดนี้ได้เช่นกัน” ดร.ไกรยส กล่าวเพิ่มเติม

สื่อการเรียนการสอนรูปแบบแอนิเมชันออนไลน์โครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงินชุด “เรื่องเงินเรียนง่ายห่างไกลโควิด-19” จะช่วยให้โรงเรียนภายใต้สังกัดของสพฐ. และกสศ. กว่า 28,000 แห่งทั่วประเทศสามารถนำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมการเรียนรู้ได้โดยง่ายและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครอบครัวกรุงศรีจึงได้วางแผนเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนนี้ให้กว้างขวางและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัลอื่นต่อไป