ส่งบุคลากรเรียนรู้ระบบงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐดิจิทัล

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการก.พ. และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยร่วมลงนามบันทึกความตกลง “โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับข้าราชการสำนักงานก.พ.” เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักงานก.พ. ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตลอดจนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากธนาคารกรุงไทยในฐานะหน่วยงานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลณ Innovation Lab ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่