กรมเจ้าท่า ร่วมกับ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด จัดทดสอบและสังเกตุการณ์การเดินเรือประจำทาง “เรือด่วนเจ้าพระยาธงแดง” โดยมี คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง และผู้แทนจาก สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สำนักมาตรฐานเรือ สำนักกฎหมาย สำนักแผนงาน กองกำกับการพาณิชยนาวี กองส่งเสริมการพาณิชนาวี กรมการขนส่งทางบก และกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมด้วย

 

สำหรับผลการทดสอบ พบว่าเรือมีความพร้อมสำหรับการให้บริการ สามารถรองรับคนโดยสารได้ 202 คน ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 14 นอต เป็นเรือที่มีความปลอดภัย สะดวกสบาย มีระบบปรับอากาศ ในราคา 50 บาทตลอดเส้นทาง (ราคาพิเศษ 30 บาท จนถึงสิ้นปี 2563) และรองรับการใช้ระบบบัตรโดยสาร rabbit และเรือด่วนเจ้าพระยาฯ ดังกล่าวจะให้บริการในเส้นทาง ท่าเรือนนทบุรี -ท่าเรือสาทร สามารถเชื่อมต่อระบบรางได้ ที่ท่าเรือบางโพ ท่าเรือราชินี และท่าเรือสาทรซึ่งหลังจากเปิดให้บริการในช่วง 3 เดือนแรก กรมเจ้าท่าจะประเมินการให้บริการและความเหมาะสมของอัตราค่าโดยสารอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำในรูปแบบเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการยกระดับการเดินทางทางน้ำให้เกิดความทันสมัย สะดวก และปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ประกอบกับกรมเจ้าท่าได้มีการพัฒนาท่าเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อรองรับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยามากยิ่งขึ้น ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ออกแบบตามสถาปัตยกรรมที่ใกล้เคียงกับบริเวณท่าเรือต่างๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง สวยงาม ให้เป็นมากกว่าเรือ มีศักยภาพดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเยี่ยมชมความงดงามและทันสมัยของท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาได้อีกด้วย