SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ โดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน พร้อมทีมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และทีมสื่อสารองค์กรร่วมมือภาคีเครือข่ายบางสะพาน จัดโครงการ “ขยะแต่ไม่แขยง นวัตกรรม Eco Bricks” ปลูกฝังเยาวชนจัดการ“ขยะ” ชูนวัตกรรม “Eco Bricks” เพื่อสร้างแปลงผักสมุนไพร ฐานเรียนรู้นอกห้องเรียน นายสุรศักดิ์ สายนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขาม คณะครู ผู้นำชุมชน และน้องๆ ชั้น ป.2-ป.6 รวมกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารโรงเรียนบ้านท่าขาม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์